Informatyka przemysłowa - PR PW

Organizator

Wydział Mechatroniki - Instytut Automatyki i Robotyki

Adres

02-525 Warszawa,
ul. Św. Andrzeja Boboli 8,
tel. (22) 234 85 55

Zgłoszenia: Marta Pawłowska, pok. 253
tel. (22) 234 85 55, (22) 849 96 16 kom: 607 920 035
e-mail: iair.podyplom@pw.edu.pl lub marta.pawlowska@pw.edu.pl

Kierownik

dr hab. inż Michał Syfert

Charakterystyka

Studia pozwalają poznać współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów. W szczególności zapewniają poznanie:
• systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych i przemysłowych, technologii i bezpieczeństwa w Internecie, zasad prowadzenia projektu informatycznego
• inteligentnych urządzeń polowych, sterowników PLC, systemów SCADA i DCS
• informatycznych systemów zarządzania
• technik sztucznej inteligencji: sieci neuronowych, logiki rozmytej, algorytmów genetycznych
• podstawy modelowania procesów i innych wybranych przez Słuchaczy zagadnień.
 
Absolwent Studiów posiądzie kwalifikacje potrzebne do: formułowania założeń i wymagań, oceny i porównywania ofert, nadzoru i oceny wdrożeń oraz udziału w zespołach realizujących wdrożenia i zespołach projektujących systemy informatyczne przeznaczone do sterowania, monitorowania i zarządzania produkcji.
Na rynku zarówno europejskim jak i krajowym odczuwa się bardzo duży niedostatek specjalistów o takim profilu. Zapotrzebowanie na nich potwierdzają zarówno ogłoszenia zamieszczane w prasie, oferujące pracę w tym zakresie na bardzo korzystnych warunkach, jak też opinie specjalistów od rynku pracy. Brak fachowców o tak niezbędnych kwalifikacjach dla gospodarki opartej na wiedzy zagraża istotnym spowolnieniem jej rozwoju. Z drugiej strony absolwenci Studium uzyskają kwalifikacje gwarantujące im atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę. 

Czas trwania

2 semestry – 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych co 2 tygodnie. Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych oraz wykonanie pracy końcowej z tematyki związanej z prowadzoną przez słuchacza działalnością zawodową.

Zasady naboru

O przyjęcie na Studia może ubiegać się osoba, która posiada: tytuł zawodowy magistra inżyniera lub tytuł zawodowy inżyniera lub równorzędny uzyskany w kierunku kształcenia Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn lub tytuł magistra lub licencjata lub równorzędny uzyskany w kierunku kształcenia Matematyka, Informatyka, Ekonomia, Zarządzanie i Marketing lub podobnym uzyskanym w Polsce lub w innym kraju. W przypadku braku odpowiedniej umowy międzynarodowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych, warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia tych studiów jest nostryfikacja dyplomu; Rada Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 24.02.2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 37, poz. 255), może zwolnić kandydata z postępowania nostryfikacyjnego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien zarejestrować się na stronie głównej PW
Link z instrukcją rejestracji na studia podyplomowe: https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc na Studiach. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Studia podejmuje Kierownik Studiów. Studia są uruchamiane jeżeli zgłosi się co najmniej 15 kandydatów.

Opłaty

8 500 zł

Dodatkowe informacje

Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.