Zasady rekrutacji

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich, oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich Wydziałów lub Kolegium.

Aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Przekazać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (szczegóły opisano w pliku Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).
  4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów.

Zasady i procedury związane z przyjęciem na studia niestacjonarne prowadzone przez Internet są przedstawione na stronie Ośrodka Kształcenia na Odległość.

Uwaga, o przyjęcie na studia w PW na opisywanych tutaj zasadach mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej.