Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 23.06.2017 r. - Laboratorium "Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej" przekazane Politechnice Warszawskiej

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt i Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Zbigniew Szpak podpisali umowę o przekazaniu Uczelni Laboratorium „Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej” i dalszej wieloletniej współpracy.

Laboratorium funkcjonujące w strukturach KAPE S.A. i chronione znakiem towarowym, powstało w wyniku umowy pomiędzy rządami Polski i Japonii, której celem było stworzenie pionierskiego, nowoczesnego ośrodka szkoleniowego, wykorzystującego doświadczenia japońskich ekspertów. Jego funkcjonowanie przyczynia się znacząco do kształtowania pro-efektywnościowej polityki energetycznej Polski oraz - poprzez poprawę efektywności energetycznej - do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu. Laboratorium jest przedsięwzięciem unikatowym, nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale również europejskiej.

Centrum rozpoczęło swoją działalność 20 czerwca 2005 roku, ale sama idea narodziła się wiele lat wcześniej. Punktem zwrotnym dla rozpoczętej w 1996 roku współpracy polsko-japońskiej w obszarze efektywności energetycznej był rok 1994, w którym to ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa podczas wizyty oficjalnej w Japonii wyraził chęć współpracy ze stroną japońską przy wdrażaniu programu efektywności energetycznej w polskiej gospodarce.

Polski rząd zaakceptował ideę utworzenia Centrum we wspólnym liście Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa do Ambasadora Japonii z dnia 25 maja 2001 roku, a po dwuletnich przygotowaniach Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zawarcia, w drodze wymiany not dyplomatycznych, umowy pomiędzy Rządami Polski i Japonii, dotyczącej realizacji przez KAPE S.A. projektu „Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej” w dniu 4 listopada 2003 r.

W ramach umowy o współpracy z dnia 25 maja 2005 roku pomiędzy KAPE S.A. a Politechniką Warszawską, Centrum zostało zlokalizowane w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, a jego oficjalne otwarcie nastąpiło 20 czerwca 2005 roku. Mając na uwadze dotychczasową wieloletnią współpracę pomiędzy KAPE S.A. i PW, w zakresie szkolenia studentów i pracowników przemysłu, oraz kierując się chęcią dalszej realizacji celu publicznego jakim jest wzrost wiedzy na temat efektywności energetycznej, Strony zadeklarowały chęć kontynuowania przedsięwzięcia związanego z funkcjonowaniem laboratorium i prowadzenia szkoleń.

Na spotkaniu, które odbyło się 22 czerwca 2017 r., Politechnikę Warszawską reprezentowali: Rektor PW prof. Jan Szmidt, Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW prof. Janusz Frączek, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej MEiL PW prof. Krzysztof Badyda, Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej MEiL PW prof. Wojciech Bujalski, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych mgr inż. Andrzej Bryła z Wydziału MEiL PW.

Z ramienia Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. udział wzięli: Prezes Zbigniew Szpak, Dyrektor Zarządzająca Karolina Loth-Babut oraz Sekretarz Rady Nadzorczej dr inż. Roman Babut.

Spotkanie uświetnił swoją obecnością Ambasador Japonii w Polsce Jego Ekscelencja Shigeo Matsutomi, któremu towarzyszył I Sekretarz Ambasady Hidenori Yoguchi.

Po podpisaniu dokumentów w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej gospodarze i goście przeszli na Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, aby kontynuować rozmowy w Laboratorium.