Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 02.03.2020 - Politechnika Warszawska i ANWIL S.A. podejmują współpracę na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla nauki i biznesu

fot. ANWIL S.A.

Politechnika Warszawska i ANWIL S.A. 28 lutego 2020 r. podpisały porozumienie obejmujące współpracę w obszarze działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnych rozwiązań realizowanych przy udziale zespołów eksperckich Stron oraz studentów i pracowników.

Sygnatariusze zobowiązali się do prowadzenia badań i wymiany doświadczeń w obszarze innowacji dla nauki i biznesu. Dokument określający formalne zasady współpracy partnerów w najbliższej przyszłości przyczyni się do nawiązywania bezpośrednich relacji poziomie eksperckim, jak też realizacji prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Ich tematyka powiązana z dyscyplinami prowadzonymi w Politechnice Warszawskiej, będzie równocześnie uwzględniać potrzeby ANWIL S.A w obszarze wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej i cieplnej. W ramach zainicjowanej współpracy podejmowane będą działania integrujące środowisko studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej oraz ANWIL S.A. ze szczególnym uwzględnieniem praktyk studenckich i staży naukowych.

Porozumienie podpisali: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej; Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A. oraz Jacek Mendelewski - Członek Zarządu ANWIL S.A.

- Zaangażowanie przemysłu w inicjatywy podejmowane wspólnie z uczelniami zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci rozmaitych wdrożeń, które służą naszemu społeczeństwu. Współpraca z ANWIL S.A., jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, działającym w obszarze wielkiej syntezy chemicznej, jest dla Politechniki Warszawskiej - uczelni badawczej szansą na efektywne wykorzystywanie wzajemnych doświadczeń. Cieszę się, że nasi studenci i pracownicy dzięki podpisanemu porozumieniu uzyskają możliwość wymiany wiedzy z cenionymi ekspertami, którzy wniosą wkład w rozwój dziedzin realizowanych w naszej Uczelni - mówi prof. dr hab. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

- Jest to kolejny krok, zapewniający dostęp do wiedzy eksperckiej i nowoczesnego zaplecza badawczego. To ważne w kontekście trwającej rozbudowy naszych mocy produkcyjnych - już w 2022 roku uruchomimy trzecią linię produkcji nawozów w naszym zakładzie. Chcielibyśmy, żeby wśród nowych pracowników nie zabrakło także pełnych energii studentów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

W podpisanym w Politechnice Warszawskiej porozumieniu Strony podkreśliły znaczenie uczciwych i odpowiedzialnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej, które Partnerzy wdrażają na co dzień w swojej statutowej działalności.

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną. W 2019 r. znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując status uczelni badawczej. Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 30 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 91,5 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VIII, 2019 r.).

ANWIL S.A. należy do grona największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Jest producentem nawozów azotowych oraz jedynym polskim producentem suspensyjnego polichlorku winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Przynależność do Grupy Kapitałowej ORLEN zapewnia stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy - liczne efekty synergii. ANWIL jest również jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Dobór najlepszych ludzi i rozwój ich kompetencji pozwala realizować ambitne plany biznesowe.