Znak Politechniki Warszawskiej

Studia w języku angielskim

Politechnika Warszawska, oprócz studiów prowadzonych na I i II stopniu w języku polskim,  prowadzi także studia w języku angielskim.
Studia te prowadzone są tylko w trybie studiów stacjonarnych.

 

STUDIA NA ZASADACH OBOWIĄZUJACYCH OBYWATELI POLSKICH

O przyjęcie na studia w PW, na takich samych zasadach jak Polacy, mogą się ubiegać  także:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 • posiadacze ważnej Karty Polaka,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (…), z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
 • cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), posiadający kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy’’ lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…). Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kandydatom, którzy aplikują na studia prowadzone w języku angielskim(nie dotyczy kierunku Architektura) i

 • posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia angielskojęzycznej szkoły średniej lub
 • posiadają dyplom IB lub EB lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia szkoły średniej z innym niż angielski językiem wykładowym i posiadają dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

zostanie uznana liczba punktów kwalifikacyjnych PK=2oo. 
Kandydaci tacy zostaną zatem zakwalifikowani na studia, bez konieczności zdawania egzaminuWięcej informacji

Osoby te muszą:
1. Zarejestrować się na stronie internetowej www.rekrutacja.pw.edu.pl w dniach od 18 maja do 5 lipca 2018 r. i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej. 
2. Po zapisaniu się w portalu skontaktować się Biurem ds. Przyjęć na Studia (należy przesłać na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl skany posiadanych już wymaganych dokumentów wraz z podaniem numeru kandydata i wybranego kierunku studiów).
3. W zależności od wyników rekrutacji terminowo dostarczyć odpowiednio przygotowane świadectwo (patrz dół strony - Postępowanie ze świadectwem maturalnym/ dyplomem, uzyskanym poza polskim systemem oświaty) i pozostałe wymagane dokumenty.

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości, którzy aplikują na anglojęzyczne kierunki studiów, przebiega w taki sam sposób jak dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim.

Poniżej znajduje się tabela przedmiotów i współczynników przy obliczaniu liczby punktów konkursowych w rekrutacji na anglojęzyczne kierunki studiów.

Przedmioty

 Kierunki studiów

Matematyka Przedmiot do wyboru Język obcy
Fizyka Chemia Informatyka Biologia Geografia
Kierunki inżynierskie
Aerospace Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25
Civil Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Computer Science 1 1 0,75 1 0,5 _ 0,25
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Electrical Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Environmental Engineering 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,25
Mechatronics 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Power Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25
Telecommunications 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25
Kierunek licencjacki
Management 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5

STUDIA I STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

KIERUNEK ARCHITECTURE:

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 7 maja – 28 maja 2018 r. na stronie www.zapisy.pw.edu.pl oraz dodatkowo dla osób spoza Unii przez stronę www.cwm.pw.edu.pl więcej informacji

Zgodnie z decyzją Rektora nr 72/2017 z dnia 22/05/2017 r. niektóre kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wymagają w roku akademickim 2017/2018 dopłaty.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2017/2018
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 2 900 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 040 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 000 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

Procedura kwalifikacyjna wszystkich kandydatów na studia II stopnia jest taka sama. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji.
Zgodnie z decyzją Rektora nr 72/2017 z dnia 22/05/2017  niektóre kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wymagają w roku akademickim 2017/2018 dopłaty.

 

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2017/2018
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture  Architektury 4 400 zł
Automatic Control and Robotics Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3 500 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 500 zł
Management Zarządzania 1 000 zł
Management and Production Engineering Inżynierii Produkcji bez dopłaty
Mechanics and Machine Design Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Photonics Fizyki 2 800 zł za pierwszy semestr, 
 drugi, trzeci i czwarty semestr bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł

 

 

STUDIA NA INNYCH ZASADACH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia prowadzone w języku angielskim, bez egzaminu wstępnego. Osoby te obowiązuje wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 200 Euro oraz opłat rocznych w wysokości określonej dla każdego kierunku studiów. Kwoty te są podawane przy opisie poszczególnych studiów.
Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej rejestrują się online i są poddani procedurze kwalifikacyjnej w Biurze Studentów Międzynarodowych (International Students Office) Centrum Współpracy Międzynarodowej.
Szczegółowe informacje dla tych kandydatów i formularze zgłoszeń znajdują się na stronie:http://www.cwm.pw.edu.pl/
e-mail: students@cwm.pw.edu.pl