Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych poniżej zasadach, mogą ubiegać się, oprócz obywateli polskich również następujący kandydaci, którzy chcieliby kształcić się na studiach prowadzonych w języku polskim:

 1.  cudzoziemcy–obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemcy będący małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej – szczegóły na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

Pozostali cudzoziemcy, zainteresowani studiami w Politechnice Warszawskiej, powinni skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22/ 234-50-91,  e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).

 

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich Wydziałów, działające według podanych dalej zasad.

 

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Złożyć wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji.
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. poniżej Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).
 4. Odebrać decyzję o przyjęciu na studia.
 5. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 4,01 MB)

Certyfikat znajomości języka angielskiego

Pobierz plik (pdf, 209,41 kB)

Postępowanie z dyplomem I stopnia uzyskanym poza polskim systemem edukacji (polskie i zagraniczne obywatelstwo)

Pobierz plik (pdf, 107,12 kB)

Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 1,28 MB)