Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Politechnika Warszawska prowadzi studia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filia w Płocku. Studia II stopnia (magisterskie) mogą podjąć absolwenci wyższych uczelni, z dyplomami licencjata lub inżyniera. Studia trwają, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w terminie trwania rekrutacji. Studia II stopnia rozpoczynają się, w zależności od kierunku studiów, raz lub dwa razy w ciągu roku akademickiego tj. od października 2019 r. (semestr zimowy) oraz od lutego 2020 r. (semestr letni).

O przyjęcie na studia w PW mogą ubiegać się, oprócz obywateli polskich również następujący kandydaci, którzy chcieliby kształcić się na bezpłatnych studiach prowadzonych w języku polskim:

 1.  cudzoziemcy–obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemcy będący małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają prawa do studiowania w języku polskim bez opłat lub chcieliby podjąć studia prowadzone w języku angielskim powinni kontaktować się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.