Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Politechnika Warszawska prowadzi studia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filia w Płocku. Studia II stopnia (magisterskie) mogą podjąć absolwenci wyższych uczelni, z dyplomami licencjata lub inżyniera. Studia trwają, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w terminie trwania rekrutacji. Studia II stopnia rozpoczynają się, w zależności od kierunku studiów, raz lub dwa razy w ciągu roku akademickiego tj. od października 2018 r. (semestr zimowy) oraz od lutego 2019 r. (semestr letni).

O przyjęcie na studia w PW, według opisanych dalej zasad, mogą się ubiegać, oprócz obywateli polskich, także:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 • posiadacze ważnej Karty Polaka,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (…), z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
 • cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), posiadający kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy’’ lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…). Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Studia, na które kandydaci przyjmowani są według opisanych dalej zasad, są bezpłatne (przy czym może być pobierana opłata za niektóre rodzaje zajęć).

Osoby, które nie posiadają uprawnień do studiowania na takich samych warunkach jak Polacy, a są zainteresowane studiami w Politechnice Warszawskiej, powinny skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22/ 234-50-91, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).