Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Politechnika Warszawska prowadzi studia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filia w Płocku. Studia II stopnia (magisterskie) mogą podjąć absolwenci wyższych uczelni, z dyplomami licencjata lub inżyniera. Studia trwają, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w terminie trwania rekrutacji. Studia II stopnia rozpoczynają się, w zależności od kierunku studiów, raz lub dwa razy w ciągu roku akademickiego tj. od października 2017 r. (semestr zimowy) oraz od lutego 2018 r. (semestr letni).

O przyjęcie na studia w PW, według opisanych dalej zasad, mogą się ubiegać, oprócz obywateli polskich, także:

  • posiadacze ważnej Karty Polaka,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Studia, na które kandydaci przyjmowani są według opisanych dalej zasad, są bezpłatne (przy czym może być pobierana opłata za niektóre rodzaje zajęć).

Osoby, które nie posiadają uprawnień do studiowania na takich samych warunkach jak Polacy, a są zainteresowane studiami w Politechnice Warszawskiej, powinny skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22/ 234-50-91, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).