Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych II stopnia prowadzone w języku angielskim. 

Zgodnie z decyzją Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018 niektóre z nich wymagają dopłaty w roku akademickim 2018/2019.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2018/2019
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture  Architektury 4 000 zł
Automatic Control and Robotics Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3 500 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 500 zł
Management Zarządzania 1 500 zł
Management and Production Engineering Inżynierii Produkcji bez dopłaty
Mechanics and Machine Design Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Photonics Fizyki 2 800 zł za pierwszy semestr,
 drugi, trzeci i czwarty semestr bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Transport Transportu 2 200 zł