Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych poniżej zasadach, mogą ubiegać się, oprócz obywateli polskich również następujący kandydaci, którzy chcieliby kształcić się na studiach prowadzonych w języku polskim:

 1.  cudzoziemcy–obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemcy będący małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (więcej);

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej – szczegóły na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

Pozostali cudzoziemcy, zainteresowani studiami w Politechnice Warszawskiej, powinni skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22/ 234-50-91,  e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).

 

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej.
 3. Po zakwalifikowaniu złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia. 
 4. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
 5. Złożyć ślubowanie studenckie.

Konkursową procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają i odpowiednie decyzje podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) działające na wszystkich dziewiętnastu Wydziałach, a dla aplikujących do Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku -  Komisja Rekrutacyjna Kolegium (KRK).

 

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

 • konkurs na studia na kierunku Architektura – studia w języku polskim;
 • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim;
 • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie; konkurs ten ma dwie edycje: na studia od października 2019 r. oraz na studia rozpoczynające się od lutego 2020 r. Informacja o uruchomieniu drugiej edycji zostanie ogłoszona na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w marcu 2019 r.;
 • konkurs wspólny na studia na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz.

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi kryterium przy podejmowaniu przez WKR/KRK decyzji o przyjęciu na studia. Sposób obliczania punktów kwalifikacyjnych podano w rozdziale III. Kandydatom na studia na kierunku Architektura, oprócz ocen maturalnych, naliczane są także punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych. Dla kierunku Architektura prowadzona jest wspólna rekrutacja dla kandydatów aplikujących na studia stacjonarne, jak również niestacjonarne.

Poza normalną procedurą kwalifikacyjną na studia, mogą zostać przyjęci laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów ogólnopolskich (zob. Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów) oraz osoby, które uzyskały potwierdzenie efektów uczenia się. Wymagania formalne, uprawnienia i sposoby potwierdzenia efektów uczenia się zostały określone przez Senat PW i można je znaleźć na stronie internetowej PW w zakładce KandydaciPrzyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

Osoby, które z sukcesem przejdą procedurę kwalifikacji na studia otrzymają, po dostarczeniu wymaganych dokumentów,  zawiadomienie o wpisaniu na listę studentów odpowiedniego Wydziału i kierunku studiowania (obywatele RP) lub decyzję Rektora (cudzoziemcy). Pozostali kandydaci otrzymają decyzję o nieprzyjęciu na studia z uzasadnieniem tej decyzji.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia o wpisaniu na listę. Ewentualne odwołanie do Rektora należy złożyć za pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej podejmującej zaskarżaną decyzję. Od decyzji Rektora przysługuje prawo do wnioskowania o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowane do Rektora.

Jeżeli, skutkiem odwołania się absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nastąpiła zmiana wyników egzaminu maturalnego, to istnieje możliwość zmiany decyzji o przyjęciu na studia, jeżeli tylko poprawione wyniki egzaminu do takiej decyzji upoważnią. Kandydat chcący skorzystać z tej możliwości powinien złożyć odwołanie do  Pełnomocnika ds. Rekrutacji na Studia, z dołączoną decyzją o zmianie wyników matury lub poprawionym świadectwem. Kandydat zostanie zakwalifikowany na miejsce, które by otrzymał w normalnej procedurze decyzyjnej przeprowadzanej w pierwszym terminie, gdyby uwzględniono nowe wyniki egzaminu maturalnego. W przypadku, gdy nowa decyzja dotyczyć będzie kandydata, który odebrał już zawiadomienie o wpisaniu na listę, zostanie ono skorygowane, a dokumenty kandydata przeniesione przez Uczelnię na Wydział nowego zakwalifikowania.

UWAGA:
Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, kandydat na studia, który jest aktualnie studentem określonego Wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, Wydział, kierunek i profil studiów. 

Osoba, która  jest absolwentem określonego Wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęta na ten sam Wydział, kierunek, stopień i profil studiów. 

Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 4,74 MB)