Znak Politechniki Warszawskiej

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

Po otrzymaniu komunikatu o zakwalifikowaniu, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia na Uczelnię w wyznaczonym w komunikacie terminie, wymaganych dokumentów. 
Jeśli kandydat nie może tego dokonać osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone, w obowiązującym terminie, przez upoważnioną przez kandydata osobę.
W tym celu kandydat wypełnia zamieszczony poniżej formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza upoważniona przez niego osoba. 
Wymagane dokumenty kandydata:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty wraz z kserokopią,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

UWAGA: Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.
Świadectwa maturalne (za wyjątkiem matur IB/EB) uzyskane w szkołach zagranicznych w krajach z którymi Polska nie ma umów o wzajemnym uznawaniu świadectw maturalnych, są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty w Warszawie lub kuratorium odpowiednim dla miejsca zamieszkania kandydata.
W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału dokumentu tożsamości, należy przygotować wcześniej jego potwierdzoną kserokopię tj.  poświadczyć ją za zgodność z oryginałem np. w szkole wydającej świadectwo, w Urzędzie Gminy lub w Biurze ds. Przyjęć na Studia .
Dostarczone zdjęcia muszą być takie same jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do formularza zgłoszeniowego.
Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.
O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego. 
Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji znajduje się w zakładce Kandydaci z obcą maturą.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2017/2018

Pobierz plik (pdf, 115,14 kB)