Znak Politechniki Warszawskiej

Składanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do dostarczenia w ściśle wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
  • dyplom/zaświadczenie laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • cudzoziemcy – dokument potwierdzający legalność przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy – dokumenty potwierdzające uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów w języku polskim (zob. Zasady przyjęć na studia).

 

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które  kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

 

Jeśli nie możesz dostarczyć wymaganych dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz Twoich dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez Ciebie formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.
Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2019/2020 (pdf, 295,98 kB)

 
Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez pracowników przyjmujących dokumenty za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Dostarczone zdjęcia muszą być takie same jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do formularza zgłoszeniowego.

Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.

O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Wykaz dokumentów dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji znajduje się w zakładce Kandydaci z obcą maturą.

 

 

Miejsce składania dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku 2019/2020

Wydział Miejsce składania dokumentów
Administracji i Nauk Społecznych pokój 228 (II p.)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Architektury pokój 21
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
Chemiczny Hol Główny (Ip.)
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Gmach Chemii
Elektroniki i Technik Informacyjnych pokój 111 i 112
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
Elektryczny pokój 133
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Fizyki pokój 128
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Fizyki
Geodezji i Kartografii pokój 41
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pokój 124 (I p.)
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
Inżynierii Chemicznej i Procesowej pokój 191 (I p.)
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
Inżynierii Lądowej pokój 105
Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
Inżynierii Materiałowej pokój 204
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Inżynierii Produkcji pokój 122
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
Gmach Nowy Technologiczny
Matematyki i Nauk Informacyjnych pokój 24
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Matematyki
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa pokój 127
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Gmach Lotniczy
Mechatroniki pokój 119
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
Samochodów i Maszyn Roboczych pokój 0.6
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Transportu pokój 100 NK
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Nowej Kreślarni
Zarządzania pokój 5
ul. Ludwika Narbutta 85, Warszawa

PW Filia w Płocku

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii pokój 
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, Gmach Główny, sala 18