Znak Politechniki Warszawskiej

Składanie dokumentów

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

Po otrzymaniu komunikatu o zakwalifikowaniu musisz w ściśle wyznaczonym terminie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które  kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Jakie dokumenty musisz dostarczyć na PW?

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty wraz z kserokopią,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Jeśli nie możesz dostarczyć tych dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz Twoich dokumentów, patrz wyżej) wypełniony przez Ciebie formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez pracowników przyjmujących dokumenty za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Ważne!

  1. Świadectwa maturalne (za wyjątkiem matur IB/EB) uzyskane w szkołach zagranicznych w krajach, z którymi Polska nie ma umów o wzajemnym uznawaniu świadectw maturalnych, są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty w Warszawie lub kuratorium odpowiednim dla miejsca zamieszkania kandydata.
  2. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału dokumentu tożsamości, należy przygotować wcześniej jego potwierdzoną kserokopię tj. poświadczyć ją za zgodność z oryginałem np. przez  szkołę wydającą świadectwo, Urząd Gminy, czynnego radce prawnego, czynnego adwokata, notariusza, Ambasadę RP lub Biuro ds. Przyjęć na Studia PW.
  3. Dostarczone zdjęcia muszą być takie same jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do formularza zgłoszeniowego.
  4. Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.
  5. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Wykaz dokumentów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji znajduje się w zakładce Kandydaci z obcą maturą.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2018/2019 (msword, 25,50 kB)

Miejsca składania dokumentów dla zakwalifikowanych na poszczególne wydziały

Wydział Miejsce składania dokumentów
Administracji i Nauk Społecznych

pokój 228
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny

UWAGA! Dnia 12.07 dokumenty zbierane do godz. 13:00

Architektury pokój 21
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
Chemiczny pokój 100
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Gmach Chemii
Elektroniki i Technik Informacyjnych pokój 117
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
Elektryczny

pokój 212
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny

UWAGA! Dnia 12.07 dokumenty zbierane do godz. 13:00

Fizyki pokój 130
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Fizyki
Geodezji i Kartografii

pokój 127
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny

UWAGA! Dnia 12.07 dokumenty zbierane do godz. 13:00

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pokój 124
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
Inżynierii Chemicznej i Procesowej pokój 191
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
Inżynierii Lądowej pokój 105
Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637 Warszawa
Inżynierii Materiałowej pokój 204
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Inżynierii Produkcji pokój 122
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
Gmach Nowy Technologiczny
Matematyki i Nauk Informacyjnych pokój 24
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Matematyki
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa pokój 127
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Gmach Lotniczy
Mechatroniki pokój 118
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
Samochodów i Maszyn Roboczych pokój 0.6
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Transportu pokój 51 NK
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Nowej Kreślarni
Zarządzanie pokój 3
ul. Ludwika Narbutta 85, Warszawa

PW Filia w Płocku

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii pok. 18
ul. Łukasiewicza 17 Płock
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock