Znak Politechniki Warszawskiej

Składanie dokumentów

Po otrzymaniu komunikatu o zakwalifikowaniu musisz w ściśle wyznaczonym terminie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które  kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Jakie dokumenty musisz dostarczyć na PW?

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty wraz z kserokopią,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Jeśli nie możesz dostarczyć tych dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz Twoich dokumentów, patrz wyżej) wypełniony przez Ciebie formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez pracowników przyjmujących dokumenty za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Ważne!

  1. Świadectwa maturalne (za wyjątkiem matur IB/EB) uzyskane w szkołach zagranicznych w krajach, z którymi Polska nie ma umów o wzajemnym uznawaniu świadectw maturalnych, są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty w Warszawie lub kuratorium odpowiednim dla miejsca zamieszkania kandydata.
  2. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału dokumentu tożsamości, należy przygotować wcześniej jego potwierdzoną kserokopię tj. poświadczyć ją za zgodność z oryginałem np. przez  szkołę wydającą świadectwo, Urząd Gminy, czynnego radce prawnego, czynnego adwokata, notariusza lub Biuro ds. Przyjęć na Studia PW.
  3. Dostarczone zdjęcia muszą być takie same jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do formularza zgłoszeniowego.
  4. Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.
  5. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Wykaz dokumentów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji znajduje się w zakładce Kandydaci z obcą maturą.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2018/2019

Pobierz plik (doc, 25,50 kB)