Znak Politechniki Warszawskiej

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych)

 

 

Co składa się na Twój wynik rekrutacyjny?

  

 

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury

O zakwalifikowaniu na studia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych PK.

Punkty kwalifikacyjne nalicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych → Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów. Przy aplikowaniu na niektóre kierunki studiów może zostać uwzględniona średnia ocen z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.  

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki/oceny z następujących przedmiotów:

 • matematyka;
 • przedmiot do wyboru;
 • język obcy.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

w której:

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

 

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 225  punktów kwalifikacyjnych.

Pamiętaj! W przypadku różnych kierunków, przedmioty dodatkowe, które zdajesz na maturze mają różny współczynnik wagowy. Sprawdź wcześniej, co najlepiej zdawać na maturze.

 

 

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych na kierunkach z Wydziału Architektury

 

Dla kandydatów na studia na kierunku Architektura, prowadzonych w języku polskim, przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja, łącznie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Na studia te zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów z:

 • dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;
 • czterech przedmiotów maturalnych:
  • matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75;
  • języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25;
  • przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi równym 0,5;
  • przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski)  ze współczynnikiem wagi równym 0,5.

Punkty podstawowe z tych przedmiotów w skali od 0 do 100 punktów zostaną ustalone zgodnie z zasadami podanymi w dalszej części przedstawianych informacji. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero. Nie uniemożliwia to jednak przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Psp + Pmat × 0,75 + Pjo x 0,25 + Pwyb1 × 0,5  + Pwyb2 × 0,5

w której:

Psp – punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji;

Pmat – punkty z matematyki;

Pjo – punkty z języka obcego;

Pwyb1 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej;

Pwyb2 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy drugiej.

Jeśli któryś z przedmiotów był zdawany  na poziomie podstawowym, to P = 0,5 wyniku maturalnego.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 400 punktów kwalifikacyjnych.

 

 Na studia na kierunku Architecture, prowadzonychw języku angielskim,zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali największą łączną sumę punktów z:

 • wstępnej kwalifikacji polegającej na ocenie wykonania zadania na podany temat (wyniki nadesłanych opracowań zostaną oceniane przez Komisję w skali 60 punktowej), oraz
 • wyników rozmowy kwalifikacyjnej (wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej).

 
 

 
 

Zasady ustalania punktów kwalifikacyjnych dla wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem kierunku Architecture

 
 

Punkty P z każdego z przedmiotów, brane pod uwagę przy kwalifikacji, ustala się w skali od 0 do 100, według następujących zasad:

 • osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2007 – 2019:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
Jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, to uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego.

 • osoby, które zdały egzamin dojrzałości w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku z egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku z egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym.
Przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wartość równą 0.

 • osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych lub zdały egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym:

punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym

 • w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;
 • osoby, które zdały tzw. starą maturą (przed rokiem 2005):

przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a jeśli nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy według reguły:

6-stopniowa skala ocen   4-stopniowa skala ocen  
Ocena Przypisane punkty Ocena Przypisane punkty
Celujący (6) 100 Bardzo dobry (5) 100
Bardzo dobry (5) 85 Dobry (4) 70
Dobry (4) 70 Dopuszczający (3) 30
Dostateczny (3) 50    
Mierny lub dopuszczający (2) 30    

Jeśli na świadectwie są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych.

 • osoby, które zdały International Baccalaureate (IB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie:

zaokrąglona do wartości całkowitych liczba: P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym lub P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym;
Pjo = 100 pkt.

 • osoby, które zdały European Baccalaureate (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli:

P = 10 x ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej
Pjo = 100 pkt.

 • osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty:

P = 100 razy wynik liczbowy na świadectwie podzielony przez maksymalny możliwy do uzyskania wynik liczbowy w danym systemie edukacji;
Pjo = 100 za język obcy;

z tym, że jeżeli kandydat ukończył szkołę średnią w  systemie brytyjskim, niezbędne jest:

- posiadanie certyfikatów egzaminów z minimum 3 przedmiotów zdanych na poziomie A2, w tym matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek, lub

- posiadanie świadectwa BTECS, lub

- posiadanie minimum 3 certyfikatów z egzaminów na poziomie GCE O Level/Cambridge Overseas School Certificate w tym z matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek wraz dokumentem potwierdzającym, że te certyfikaty zezwalają na ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania.

Więcej szczegółowych informacji.

 • osobom z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w tabeli poniżej punkty przeliczeniowe Pwyb ustala się w skali od 0 do 100, według następujących zasad:

P = wartość liczbowa średniej arytmetycznej ze wszystkich wyników procentowych dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zawartych na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej

 

 

 

Tabele przedmiotów i współczynników wagowych oraz zawodów 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 584,43 kB)