Znak Politechniki Warszawskiej

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych)

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Z czego składa się Twój wynik rekrutacyjny? (nie dotyczy Architektury)

Na Twój wynik rekrutacyjny składa się liczba punktów z matematyki, języka obcego oraz dodatkowego przedmiotu zdawanego na maturze. Najpierw poszczególne wyniki z matury pomnóż przez 1 (w przypadku poziomu rozszerzonego) lub 0,5 (poziom podstawowy egzaminu). Łącznie masz do zdobycia 225 punktów.

Wzór przeliczania punktów

PK (punkty kwalifikacyjne) = Pmat x wmat + Pwyb x wwyb + Pjo x wjo
 

Pmat – punkty z matematyki,
wmat – współczynnik wagowy dla matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru,
wwyb – współczynnik wagowy dla przedmiotu do wyboru (przedmiot do wyboru uzależniony od kierunku),
Pjo – punkty z języka obcego,
wjo – współczynnik wagowy dla języka obcego

Pamiętaj! W przypadku różnych kierunków, przedmioty dodatkowe, które zdajesz na maturze mają różny współczynnik wagowy. Sprawdź wcześniej, co najlepiej zdawać na maturze.

 

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych na kierunku Architektura

Na Twój wynik składa się wynik ze sprawdzianu predyspozycji (max. 300 pkt.) oraz wyniki z matury (max. 125 pkt.). Najpierw poszczególne wyniki z matury pomnóż przez 1 (w przypadku poziomu rozszerzonego) lub 0,5 (poziom podstawowy egzaminu). Do zdobycia masz 425 punktów.

Wzór przeliczania punktów

PK (punkty kwalifikacyjne) = Pegz + Pmat + Pjo x 0,25

Pegz – punkty uzyskane ze sprawdzianu predyspozycji,
Pmat – punkty z matematyki,
Pjo –  punkty z języka obcego.

 

Ponadto:

1. Osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007 – 2018

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
Jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, to uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego. 

2. Osoby, które zdały egzamin dojrzałości w latach 2005 lub 2006

P = 0,4 wyniku z egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku z egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym.
Przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wartość równą 0. 

3. Osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych lub język obcy na poziomie dwujęzycznym

Punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów. 

4. Osoby, które zdały tzw. starą maturą (przed rokiem 2005)

Przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a jeśli nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy według reguły:

6-stopniowa skala ocen   4-stopniowa skala ocen  
Ocena Przypisane punkty Ocena Przypisane punkty
Celujący (6) 100 Bardzo dobry (5) 100
Bardzo dobry (5) 85 Dobry (4) 70
Dobry (4) 70 Dopuszczający (3) 30
Dostateczny (3) 50    
Mierny lub dopuszczający (2) 30    

Jeśli na świadectwie są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych. 

5. Osoby, które zdały International Baccalaureate (IB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie oraz aplikują na studia polskojęzyczne:

zaokrąglona do wartości całkowitych liczba: P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym lub P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym;
Pjo = 100 pkt. 

6. Osoby, które zdały European Baccalaureate (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli oraz aplikują na studia polskojęzyczne:

P = 10 x ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej
Pjo = 100 pkt. 

7. Osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty i aplikują na studia polskojęzyczne:

P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru (kandydaci na kierunek Architektura zdają egzamin przedmiotowy tylko z matematyki).
Pjo = 100 pkt.

8. Osoby mające uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej poza Polską wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, które w szkole uczyły się języka polskiego i jest to udokumentowane

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK, w takim przypadku osoba kandydująca nie ma obowiązku zdawania egzaminu przeprowadzanego w Uczelni, o którym mowa w powyższej pozycji.

Tabele przedmiotów i współczynników wagowych 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 312,18 kB)