Znak Politechniki Warszawskiej

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych)

  

Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych
(konkursy wspólne i kierunek Architektura)

 

Punkty kwalifikacyjne nalicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości. W konkursach na wszystkie kierunki, z wyjątkiem kierunku Architektura, oprócz ocen  z matematyki i języka obcego uwzględnia się oceny z dodatkowego przedmiotu  zdawanego na maturze.
Zestaw przedmiotów możliwych do wyboru określony jest dla każdego kierunku studiów (zob. poniżej Tabele przedmiotów i współczynników wagowych).
Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych PK, dla każdego ze wskazanych przez kandydata w formularzu rejestracyjnym kierunku studiów, ustalana jest zgodnie z następującą formułą (nie dotyczy kierunku Architektura):

PK (punkty kwalifikacyjne) = Pmat x wmat + Pwyb x wwyb + Pjo x wjo
 

Poszczególne symbole w powyższym wzorze oznaczają:
Pmat – punkty z matematyki,
wmat – współczynnik wagowy dla matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru,
wwyb – współczynnik wagowy dla przedmiotu do wyboru (przedmiot do wyboru uzależniony od kierunku),
Pjo – punkty z języka obcego,
wjo – współczynnik wagowy dla języka obcego.

 

Punkty to procentowy wynik egzaminu pisemnego ze Świadectwa Maturalnego. Współczynniki wagowe dla poszczególnych przedmiotów znajdują się poniżej (zob. Tabele przedmiotów i współczynników wagowych). 
Punkty za przedmioty maturalne oznaczone w  powyższym  wzorze, jako P (Pmat, Pwyb, Pjo) mogą przybierać wartości do 100. Są one ustalane w zależności od  poziomu egzaminu  maturalnego (rozszerzony/podstawowy) oraz od daty jego zdania według następujących zasad:

 

 • Osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007 – 2017
   
P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym  lub P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie  podstawowym
 
 Jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, to uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego.

 

 • Osoby, które zdały egzamin dojrzałości w latach 2005 lub 2006
   
P = 0,4 wyniku z egzaminu dojrzałości na poziomie  podstawowym + 0,6 wyniku z egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym.
 
 Przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się  jako wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym wartość równą 0.

 

 • Osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych
   
punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 100 punktów.
 
 Nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym.
 • Przy uwzględnianiu ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu.

 

 

 • Osoby, które zdały tzw. starą maturą
   
osobom, które zdały egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005), a nie egzamin maturalny czyli zdały ,,starą maturę’’, przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy według reguły:
6 - stopniowa skala ocen 4 - stopniowa skala ocen
Ocena Przypisane punkty Ocena Przypisane punkty
celujący (6) 100 bardzo dobry (5) 100
bardzo dobry (5) 85 dobry (4) 70
dobry (4) 70 dostateczny (3) 30
dostateczny (3) 50 - -
mierny lub dopuszczający (2) 30 - -
Jeśli na świadectwie są umieszczone osobno oceny z części  pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu  bierze się średnią arytmetyczną  z obu ocen cząstkowych
 •  Osoby, które zdały International Baccalaureate (IB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie oraz aplikują na studia polskojęzyczne:

 

zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:  P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego  na poziomie wyższym  lub P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym; 
 Pjo = 100 pkt.
 •  Osoby, które zdały European Baccalaureate (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli oraz aplikują na studia polskojęzyczne:

 

P = 10 x ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej
 Pjo = 100 pkt.
 •  Osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty i aplikują na studia polskojęzyczne:

 

P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru (kandydaci na kierunek Architektura zdają egzamin przedmiotowy tylko z matematyki).
 Pjo = 100 pkt.
 •  Osoby mające uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej poza Polską wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, które w szkole uczyły się języka polskiego i jest to udokumentowane
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK, w takim przypadku osoba kandydująca nie ma obowiązku zdawania egzaminu przeprowadzanego w Uczelni, o którym mowa w powyższej pozycji.

 

Zasady przyznawania preferencyjnych punktów kwalifikacyjnych

 1. laureaci i finaliści określonych olimpiad, konkursów czy turniejów (zob. Tabela 4), posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w roku 2017, zostaną zakwalifiko­wani na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub z jednego odpo­wiedniego przedmiotu (uwzględnianego w tej procedurze) zostanie im przyznana liczba punktów P = 100;
 2. osobom, które aplikują na studia prowadzone w języku angielskim zostanie uzna­na liczba punktów kwalifikacyjnych PK = 200 pod warunkiem, że:
 • posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia angielskojęzycznej szkoły śred­niej lub
 • posiadają dyplom IB albo EB lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia szkoły średniej z innym niż angielski językiem wykładowym i posiadają dokument poświadczający znajo­mość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wartości współczynników zależą od przedmiotu oraz kierunku studiów. Nie wszystkie przedmioty do wyboru mają tę samą wartość współczynnika w. Dla każdego kierunku studiów określone są przedmioty bardziej istotne dla studiów (mają one współczynniki wyższe) i mniej istotne (współczynniki niższe).

 W grupie technicznych kierunków studiów, prowadzących do uzyskania dy­plomu inżyniera, struktura współczynników jest jednakowa: matematyka ma współczynnik 1, co najmniej jeden z przedmiotów do wyboru  ma też współ­czynnik 1, a język obcy współczynnik 0,25.

 Na kierunkach licencjackich proporcje tych współczynników są inne, z pod­kreśleniem wagi matematyki (kierunek Matematyka) lub języka obcego (Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie).

 Na wszystkich kierunkach studiów, oprócz kierunku Architektura, można uzyskać maksymalnie 225 punktów.

 

Kierunek Architektura

 

Punkty kwalifikacyjne uzyskuje się z wyniku, przeprowadzanego w Uczelni, sprawdzianu predyspozycji do studiów na tym kierunku (egzaminu), z którego można uzyskać do 300 punktów, oraz z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego (do 125 punktów).

Przy przeliczaniu ocen z egzaminu maturalnego bierze się pod uwagę matematykę i język obcy. Liczba punktów kwalifikacyjnych PK uzyskanych w procesie kwalifikacyjnym obliczana jest według poniższego wzoru:

PK (punkty kwalifikacyjne) = Pegz + Pmat + Pjo x 0,25

Poszczególne symbole w powyższej formule oznaczają:
Pegz – punkty uzyskane ze sprawdzianu predyspozycji,
Pmat – punkty z matematyki,
Pjo –  punkty z języka obcego.

Zasady przeliczania punków z matematyki i języka obcego są takie same jak dla konkursu wspólnego. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu maturalnego, zdawanego na poziomie podstawowym, wstawiane są do powyższego wzoru po podzieleniu przez 2.

Sprawdzian obejmuje zadania badające predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku Architektura. Każde z zadań oceniane jest w skali od 0 do 100 punktów.

 

Przykład przeliczenia punktów kwalifikacyjnych

Przykład dotyczy kierunku Informatyka.

Uwzględnienie wyników maturalnych z części pisemnej egzaminu maturalnego
matematyka 68% (poziom podstawowy) chemia 80% (poziom rozszerzony) język angielski 84% (poziom podstawowy)
Mnożenie wyników maturalnych zgodnie z poziomem zdawania danego przedmiotu (wynik na poziomie rozszerzonym x 1, wynik na poziomie podstawowym x 0,5)
matematyka chemia język angielski
68 × 0,5 = 34 80 × 1 = 80 84 × 0,5 = 42
Podstawienie uzyskanych obliczeń i odpowiednich współczynników wagowych do formuł
PK = 34 × 1  +  80 ×  0,75  +  42  × 0,25 = 104,5

 

Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punk­tów konkursowych w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów podano w załączonej poniżej tabeli.  

Tabele przedmiotów i współczynników wagowych 2017/2018

Pobierz plik (pdf, 299,48 kB)