Znak Politechniki Warszawskiej

Najczęściej zadawane pytania, czyli FAQ

REJESTRACJA

W jaki sposób należy wybrać programy studiów w formularzu rejestracyjnym?
Kandydat w formularzu zgłoszeniowym (konkurs wspólny) wybiera jeden program podstawowy. Może również podać dodatkowo do 4 opcjonalnych programów, których studiowaniem byłby zainteresowany w przypadku braku możliwości przyjęcia na program podstawowy. Odbywa się to w ramach jednej rejestracji i jednej opłaty rekrutacyjnej. Programy opcjonalne muszą być uszeregowane według własnych preferencji - od najwyższej do najniższej. Wybór i kolejność zadeklarowanych programów mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane. Kolejność programów należy deklarować bardzo rozważnie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji. Po ewentualnym zakwalifikowaniu do przyjęcia na określony program nie będzie możliwości przeniesienia na program o zadeklarowanym niższym priorytecie.
Dla kandydatów na kierunki z Wydziału Architektury organizowane są konkursy z odrębnymi zapisami - przeznaczonymi wyłącznie dla aplikujących na kierunek Architektura lub Architecture.

Czy można w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrane programy studiów?
Tak, w rekrutacji oprócz kierunku Architektura i Architecture. Programy studiów oraz ich kolejność można zmieniać do ostatniego dnia trwania zapisów. 

Nie pamiętam numeru kandydata. W jaki sposób ponownie mogę go uzyskać?
Numer kandydata można odzyskać w portalu zapisów podając nazwisko, adres e-mail i numer dokumentu tożsamości. Numerem kandydata jest 6 ostatnich cyfr indywidualnego numeru konta bankowego.

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Na jaki numer konta bankowego należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskuje się w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana w czasie trwania rejestracji, w terminie zapewniającym jej dotarcie do PW najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia. Terminowe jej wpłynięcie jest zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?
Jeśli kandydat nie dokona opłaty w podanym terminie nie będzie brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

 

 

FOTOGRAFIA

Jaki typ zdjęcia jest wymagany?
Kandydat musi posiadać swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej).
Wymagana jest forma papierowa i forma elektroniczna fotografii. 
Zdjęcie elektroniczne należy wgrać do formularza rejestracyjnego do ostatniego dnia trwania zapisów, a zdjęcie w formie papierowej dostarczyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami po zakwalifikowaniu. 

Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym? 
Cyfrowy zapis zdjęcia powinien być wgrany do końca trwania zapisów internetowych. Załączona fotografia powinna być taka sama jak ta, w formie papierowej, dostarczana po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

 

 

PUNKTY KWALIFIKACYJNE

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?
W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od wybranego programu studiów). Wyniki maturalne przeliczane są na punkty kwalifikacyjne.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?
Jeżeli zdawałeś maturę przed rokiem 2006 to skonsultuj się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl, tel. 22 234 74 12). 
Wyniki matur zdawanych w latach 2006-2019 zostaną pobrane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur. Zaleca się jednak samodzielne ich wpisanie do IKR.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?
Nie. Punkty kwalifikacyjne liczone są tylko na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?
Uzyskana olimpiada może być uznana tylko raz, w roku zdawania matury.
Laureaci i finaliści zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o olimpiadzie do ostatniego dnia zapisów internetowych do Biura ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny PW, pok. 66). Informację o posiadaniu uprawnień należy zaznaczyć także w formularzu rejestracyjnym. 
 

 

KWALIFIKACJA NA STUDIA

W jaki sposób kandydaci informowani są o zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia? 
Kandydaci otrzymują komunikat o przyjęciu na studia na swoje indywidualne konto rejestracyjne.

 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kiedy należy dostarczyć wymagane dokumenty?
Dokumenty należy dostarczyć po otrzymaniu na IKR informacji o zakwalifikowaniu. W komunikacie będą podane terminy dostarczenia dokumentów. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do dostarczenia  w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
  • dyplom/zaświadczenie laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR. 
Dokumenty zostaną poświadczone przez Komisję Rekrutacyjną. 
Informacje na temat dokumentacji dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem oświaty przedstawione są w zakładce Kandydaci z obcą maturą

Czy dokumenty można wysłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem firmy kurierskiej?
Nie należy tego robić ze względu na krótki termin ich składania. Jeżeli kandydat decyduje się na takie rozwiązanie, robi to na własną odpowiedzialność. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę? 
Tak. Kandydat musi upoważnić daną osobę do dostarczenia dokumentów poprzez wypełnienie pełnomocnictwa, które znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci

Co zrobić w przypadku braku możliwości dostarczenia w terminie i okazania dokumentu tożsamości?
Należy uzyskać wcześniej potwierdzoną kopię dokumentu tożsamości tj. wykonać jego kserokopię i poświadczyć ją za zgodność z oryginałem np. w szkole wydającej świadectwo czy w Urzędzie Gminy. Takie potwierdzenie można również wykonać w Biurze ds. Przyjęć na Studia.  

 

ORZECZENIE LEKARSKIE

Czy zaświadczenie lekarskie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym?
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego. Zakwalifikowany kandydat otrzymuje skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w momencie składania dokumentów.