Znak Politechniki Warszawskiej

Kandydaci z obcą maturą

 

O przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim w PW mogą ubiegać się, oprócz obywateli polskich (także tych, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem oświaty) również następujący obcokrajowcy, posiadający prawo do studiowania bez opłat:

 1.  cudzoziemcy–obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemcy będący małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (więcej);

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

Kopie pierwszych trzech świadectw/certyfikatu należy przesłać w postaci skanu przez załadowanie go do Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego lub przesłać mailem na adres Biura ds. Przyjęć na Studia najpóźniej w ostatnim dniu zapisów. Informację o wynikach sprawdzianu Biuro ds. Przyjęć na Studia uzyska od organizatora.

Chęć wzięcia udziału w internetowym sprawdzianie znajomości języka polskiego należy zadeklarować w trakcie rejestracji na studia w portalu zapisów https://www.zapisy.pw.edu.pl/ najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r.
Po zgłoszeniu kandydaci-cudzoziemcy otrzymają na swój adres mailowy login i hasło umożliwiające im przystąpienie do sprawdzianu. Sprawdzian należy wykonać jak najwcześniej, nie później niż do 1 lipca 2019 r.

Uprawnieni cudzoziemcy rejestrują się, tak jak obywatele polscy, na stronie www.zapisy.pw.edu.pl i obowiązują ich zasady podane na tej stronie.

Zasady przeliczania punktów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych). Kandydaci z zagranicznym świadectwem zobowiązani są do przesłania skanów swoich świadectw do dnia 8 lipca w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych. 

Wyniki rekrutacji w Warszawie zostaną ogłoszone w dniu 11 lipca, a w PW Filii w Płocku w dniu 18 lipca.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawiony został w zakładce Terminarz 2019/2020.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zostaną zaproszeni do dostarczenia  w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Spis dokumentów wymaganych od zakwalifikowanych kandydatów posiadających świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji (inne niż IB lub EB):

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 •  apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej  na świadectwie),
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany),
 • cudzoziemcy – dokumenty potwierdzające uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów w języku polskim (zob. wyżej),
 • cudzoziemcy – dokument potwierdzający legalność przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, powinien zostać dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed początkiem pierwszego semestru studiów. W takim przypadku kandydat zostanie wpisany na listę studentów dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Poniżej znajduje się również schemat postępowania ze świadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji.

Spis dokumentów wymaganych od zakwalifikowanych kandydatów posiadających dyplom IB lub EB:

 • dyplom,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Kandydaci, którzy do 8 lipca 2019 r.  nie otrzymali jeszcze świadectw/dyplomów, mogą w ich miejsce przedstawić kserokopię zaświadczenia o zdaniu egzaminu zawierającą oceny. W takim przypadku kandydat będzie immatrykulowany dopiero po przedstawieniu właściwego dokumentu na Wydziale.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Składanie dokumentów.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na które obowiązuje częściowa odpłatność, otrzymują do podpisania podczas składania dokumentów dwa formularze: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają prawa do studiowania w języku polskim bez opłat lub chcieliby podjąć studia prowadzone w języku angielskim powinni kontaktować się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

 

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem oświaty

Pobierz plik (pdf, 125,59 kB)