Znak Politechniki Warszawskiej

Kandydaci z obcą maturą

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Kandydaci posiadający świadectwo wydane poza polskim systemem oświaty, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Politechnice Warszawskiej na zasadach obowiązujących obywateli Polski, zostali wymienieni w części Studia dla obcokrajowców
Przedstawione poniżej procedury dotyczą także polskich obywateli posiadających zagraniczne świadectwo.

 

Rekrutacja na studia prowadzone w języku polskim (nie dotyczy kierunku Architektura)

Kandydaci ze świadectwami wydanymi poza polskim systemem edukacji, które nie są maturami IB lub EB, ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim zdają, po dokonaniu odpowiedniej deklaracji na IKR, egzaminy przedmiotowe w Politechnice Warszawskiej.

Osoby te muszą:
1. Zarejestrować się na stronie internetowej www.rekrutacja.pw.edu.pl w dniach od 18 maja do 29 czerwca  2018 r. i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
2. Zaznaczyć na IKR do dnia 29 czerwca zdawany na egzaminie przedmiot (matematyka jest obowiązkowa, wybór dotyczy drugiego przedmiotu).
 Egzamin przedmiotowy odbędzie się 5 lipca (Gmach Główny PW, pl. Politechniki 1): 
 - matematyka, godz. 900, czas trwania 120 min.
 - przedmiot do wyboru (fizyka lub chemia lub w przypadku aplikowania na kierunek Administracja historia lub geografia), godz. 1200, czas trwania 120 min.
3. Przejść procedurę kwalifikacyjną (wyniki będą podane na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym kandydata w dniu 11 lipca).
4. W zależności od wyników rekrutacji terminowo dostarczyć odpowiednio przygotowane świadectwo (patrz dół strony - Postępowanie ze świadectwem maturalnym/ dyplomem, uzyskanym poza polskim systemem oświaty) i pozostałe wymagane dokumenty.

Zakres materiału na egzaminy znajduje się poniżej. 

Uwaga! Obowiązek zdawania egzaminu przedmiotowego nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły średniej poza Polską, wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, którzy w szkole uczyli się języka polskiego i jest to udokumentowane (ocena z języka polskiego na świadectwie maturalnym lub certyfikat  znajomości języka polskiego jako obcego).
Takim kandydatom Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK.
Egzaminu przedmiotowego nie zdają również aplikujący na studia polskojęzyczne posiadacze świadectwa IB lub EB uzyskanego za pośrednictwem szkoły polskojęzycznej.
Świadectwa zagraniczne uwzględniające język polski oraz dyplomy IB lub EB należy dostarczyć w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych do Biura ds. Przyjęć na Studia do dnia 9 lipca. Istnieje możliwość przesłania skanu dokumentów na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl.

 

 

Rekrutacja na kierunek Architektura

Kandydatów ze świadectwami wydanymi poza polskim systemem edukacji, które nie są maturami IB lub EB, ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne w języku polskim na kierunek Architektura, obowiązuje sprawdzian predyspozycji (z rysunku) i egzamin przedmiotowy.

Osoby te muszą:
1. Zarejestrować się na stronie internetowej www.rekrutacja.pw.edu.pl w dniach od 7 maja do 28 maja 2018 r. i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
2. Przystąpić do sprawdzianu  predyspozycji. Sprawdzian składa się z dwóch etapów (Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55). 
 I etap odbędzie się 9 czerwca .
 Zadanie 1 – godz. 900, czas trwania zadania 90 min.
 Zadanie 2 – godz. 1100, czas trwania zadania 90 min.
 II etap sprawdzianu, przeznaczony tylko dla dopuszczonych osób, odbędzie się 16 czerwca.
 Zadanie 3 – godz. 900, czas trwania zadania 90 min
3. Przystąpić do egzaminu przedmiotowego z matematyki (Gmach Główny PW, pl. Politechniki 1) w dniu 5 lipca (godz. 900, czas trwania 120 min.). 
4. Przejść procedurę kwalifikacyjną (wyniki będą na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym kandydata).
5. W zależności od wyników rekrutacji terminowo dostarczyć odpowiednio przygotowane świadectwo (patrz dół strony - Postępowanie ze świadectwem maturalnym/ dyplomem, uzyskanym poza polskim systemem oświaty) i pozostałe wymagane dokumenty.

Zakres materiału do egzaminu znajduje się poniżej.

Uwaga! Obowiązek zdawania egzaminu przedmiotowego nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły średniej poza Polską, wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, którzy w szkole uczyli się języka polskiego i jest to udokumentowane (ocena z języka polskiego na świadectwie maturalnym lub certyfikat  znajomości języka polskiego jako obcego).
Takim kandydatom Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK.
Egzaminu przedmiotowego nie zdają również aplikujący na studia polskojęzyczne posiadacze świadectwa IB lub EB uzyskanego za pośrednictwem szkoły polskojęzycznej.
Świadectwa zagraniczne uwzględniające język polski oraz dyplomy IB lub EB należy dostarczyć w celu naliczenia punktów kwalifikacyjnych do Biura ds. Przyjęć na Studia do dnia 7 lipca. Istnieje możliwość przesłania skanu dokumentów na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl.

Kandydaci spoza Warszawy, którzy przystępują do sprawdzianu mogą zostać zakwaterowani w domach studenckich. Dane kontaktowe: Dom Studencki Akademik, tel. 22/ 234-44-16 lub 22/ 234-44-17, e-mail akademik@ds.pw.edu.pl.

Szczegółowy opis sprawdzianu i jego regulamin wraz z procedurą aplikacji na studia przedstawia strona internetowa Wydziału Architektury www.arch.pw.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim

Kandydatom, którzy aplikują na studia prowadzone w języku angielskim i

 • posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia angielskojęzycznej szkoły średniej lub
 • posiadają dyplom IB lub EB 
 • kandydaci posiadający świadectwo: Cambridge International Examinations muszą mieć zdane pozytywnie 3 egzaminy na poziomie Advanced Level 
 • posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukończenia szkoły średniej z innym niż angielski językiem wykładowym i posiadają dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

zostanie uznana liczba punktów kwalifikacyjnych PK=2oo.
Kandydaci tacy zostaną zatem zakwalifikowani na studia, bez konieczności zdawania egzaminu

Osoby te muszą:
1. Zarejestrować się na stronie internetowej www.rekrutacja.pw.edu.pl w dniach od 18 maja do 5 lipca 2018 r. i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej. 
2. Po zapisaniu się w portalu skontaktować się Biurem ds. Przyjęć na Studia (należy przesłać na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl skany posiadanych już wymaganych dokumentów wraz z podaniem numeru kandydata i wybranego kierunku studiów).
3. W zależności od wyników rekrutacji terminowo dostarczyć odpowiednio przygotowane świadectwo (patrz dół strony - Postępowanie ze świadectwem maturalnym/ dyplomem, uzyskanym poza polskim systemem oświaty) i pozostałe wymagane dokumenty.

 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2019 r.) przesyłają skany dokumentów w terminie trwania rekrutacji tj. od dnia 6 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. Może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca z oddzielnymi zapisami w wyznaczonym terminie.

 

 

Spis wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów z maturą IB/EB):

 • oryginał i kserokopia świadectwa uzyskanego poza polskim systemem oświaty,
 • oryginał i kserokopia dokumentu tożsamości,
 • tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego świadectwa na język polski,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (odpowiednio),
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tego zaznaczonego na świadectwie),
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).
 • oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, Karta pobytu – pobyt stały itp.).
   Uwaga! Kandydaci z krajów  z Unii Europejskiej i EFTA dostarczają paszport.

Oprócz dokumentów przedstawionych powyżej, kandydaci zakwalifikowani do podjęcia studiów prowadzonych w języku angielskim, zobowiązani są do dołączenia: 

 • oświadczenie (tylko w przypadku studiów na których obowiązuje dopłata) o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem (oświadczenie dostępne  w miejscu składania dokumentów),
 • kserokopia certyfikatu językowego (kandydaci zakwalifikowani na podstawie posiadania certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2) - patrz poniżej Certyfikaty znajomości języka angielskiego (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)

Dostarczone kserokopie ww. dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty członków Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. W tym celu zakwalifikowani kandydaci muszą okazać także, wraz z kserokopiami, oryginały dokumentów.

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego świadectwa, jeśli jest wymagany, może być dostarczony na odpowiedni Wydział do końca pierwszego semestru studiowania. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony ze studiów.

Uwaga! Część dokumentów należy przygotować w kraju wydania świadectwa.

 

Spis wymaganych dokumentów dla kandydatów posiadających dyplom IB lub EB

 • świadectwo o zdaniu egzaminu,
 • dokument tożsamości,
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. 

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem oświaty

Pobierz plik (pdf, 125,59 kB)

Zakres egzaminu z matematyki, fizyki i chemii

Pobierz plik (pdf, 85,02 kB)

Zakres egzaminu z geografii i historii

Pobierz plik (pdf, 14,66 kB)

Zadania z matematyki 2011 - 2016

Pobierz plik (pdf, 608,64 kB)

Zadania z fizyki 2011 - 2016

Pobierz plik (pdf, 497,10 kB)

Zadania z chemii 2011 - 2016

Pobierz plik (pdf, 656,83 kB)

Spis uznawanych certyfikatów znajomości języka angielskiego przy przyjmowaniu na studia anglojęzyczne cudzoziemców

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. z 2016 r.poz.1501)

Pobierz plik (pdf, 209,41 kB)