Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Politechnika Warszawska prowadzi studia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filia w Płocku. 
Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną oraz zdały egzamin dojrzałości/maturalny. Uczelnia oferuje studia:

 • inżynierskie (trwające 7-8 semestrów),
 • licencjackie (trwające 6 semestrów).
   

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w terminie trwania rekrutacji.
W roku akademickim 2017/2018 organizowane będą następujące niezależne konkursy (rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym – październik 2017 r.):

 • konkurs na kierunek Architektura,
 • konkurs wspólny na pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie,
 • konkurs wspólny na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku.

Oprócz powyższych konkursów zostanie zorganizowany jeszcze jeden (rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim – luty 2018 r.):

 • konkurs na niektóre kierunki studiów prowadzone w Warszawie (dotyczy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).
   

Zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność dokładnego zapoznania się z zasadami rekrutacji przed dokonaniem rejestracji.

W formularzu rejestracyjnym kandydat ma możliwość wyboru do 5 opcji - programów studiowania(nie dotyczy rekrutacji na Wydział Architektury). Odbywa się to w ramach jednej rejestracji i jednej opłaty rekrutacyjnej. Wybrane w formularzu rejestracyjnym programy studiów trzeba uszeregować wedle swoich preferencji. Na pierwszym miejscu należy umieścić program, który kandydat najbardziej chciałby studiować. Wybór i kolejność zadeklarowanych programów mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane.

UWAGA: Kolejność programów należy deklarować bardzo rozważnie, wykorzystując wszystkie dostępne źródła informacji, gdyż po ewentualnym zakwalifikowaniu się kandydata na dany program nie będzie możliwości przeniesienia się na program o zadeklarowanym niższym priorytecie.
W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki/oceny z następujących przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym/dojrzałości:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru (dla każdego kierunku studiów jest określona lista przedmiotów do wyboru),
 • język obcy.
   

O przyjęcie na studia w PW, według opisanych dalej zasad, mogą się ubiegać, oprócz obywateli polskich, także:

 • posiadacze ważnej Karty Polaka,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Studia, na które kandydaci przyjmowani są według opisanych dalej zasad, są bezpłatne (przy czym może być pobierana opłata za niektóre rodzaje zajęć).
 

Osoby, które nie posiadają uprawnień do studiowania na takich samych warunkach jak Polacy, a są zainteresowane studiami w Politechnice Warszawskiej, powinny skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22/ 234-50-91, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).