Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

Organizator
Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem oraz Urząd Dozoru Technicznego
Adres

ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

WWW
wip.pw.edu.pl/zaios/Studia-Podyplomowe
Kierownik

Kierownik studiów: dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka

Informacja i zgłoszenia:
mgr inż. Beata Grażulis
tel./fax (22) 849 02 85 lub 234 86 56
beata.grazulis@pw.edu.pl lub zaoios.itw@gmail.com

Charakterystyka

Celem studiów jest przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie maszyny, poszczególne ich rodzaje lub instalacje spełniać muszą Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, zawarte w Załącznikach do poszczególnych dyrektyw europejskich. Art. 217 Kodeksu Pracy stanowi, że niedopuszczalne jest wyposażanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących ich oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń” jest poświadczeniem kompetencji dotyczących znajomości przepisów i układów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i uprawnia do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkujących oraz używających maszyny i instalacje.

Studia powinny przygotować wyższą kadrę inżynierską do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją. Nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów oraz w pracy zawodowej mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej.

Czas trwania
Dwa semestry, 263 godzin zajęć.
Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.
Zasady naboru
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej na stronie: https://wip.pw.edu.pl/zaios/Studia-Podyplomowe/Zasady-naboru
Termin zgłoszeń
Termin składania dokumentów do 15 września
Opłaty
całość 8000 PLN (4000 jeden semestr)
Dodatkowe informacje

Zajęcia będą się odbywały w soboty i w niedziele (od godz. 8:15 do godz. 17:00).

Studia wznawia się okresowo, po zgłoszeniu minimum 20 kandydatów.