Znak Politechniki Warszawskiej

Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytutu Elektroenergetyki - Zakład Trakcji Elektrycznej
Adres

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
tel.: (22) 234 7344, (22) 234 7551

WWW
http://ztu.ime.pw.edu.pl
Kierownik

doc. dr inż. Tadeusz Maciołek

Charakterystyka

Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Maszyn Elektrycznych - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studia przewidziane są dla magistrów inżynierów i inżynierów oraz osób posiadających stopień licencjata, zatrudnionych w: kolejnictwie, transporcie, miejskim, metrze, bądź pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami zasilania elektroenergetycznego, elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy. Studia obejmują zagadnienia związane z systemem zasilania trakcji elektrycznej sieciowej. Szczególny nacisk położony jest na sieci trakcyjne kolejowe, tramwajowe zarówno prądu stałego jak i przemiennego. Obejmują zagadnienia techniczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne jak również unormowania prawne polskie i europejskie. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe ze specjalistami.

Tematyka studium  (wykłady, laboratoria, projekty):

  •  Teoria trakcji elektrycznej
  • Elektroenergetyka transportu szynowego i aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbieraki dla dużych prędkości
  • Obwody główne nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
  • Zagadnienia bezpieczeństwa  w zelektryfikowanym transporcie szynowym .
  • Zasilanie linii tramwajowych
  • Normy polskie i unijne dla podsystemu energia
  • Ekologiczne aspekty systemów transportu zelektryfikowanego
  • Eksploatacja sieci trakcyjnych w Polsce
  • Badania sieci trakcyjnych i odbieraków

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów, co dwa tygodnie (piątek po południu - niedziela). Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2016 r.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się 6, w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się 6 zjazdów. Zakończenie studium przewidziane jest na czerwiec 2017 roku.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
- posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.
- wypełnienie i przesłanie do Zakładu Trakcji Elektrycznej IME PW zgłoszenia - ankiety na studia podyplomowe wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych (formularz dostępny na stronie: http://ztu.ime.pw.edu.pl ).
- złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca)

Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.
Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 8750 zł do dnia 15 września 2016 r. Istnieje możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata, wniesienia opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 4380 zł, termin wpłaty jw., rata druga 4370 zł, termin wpłaty do 15 lutego 2017 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej zgodny z numerem przedstawionym w trakcie rejestracji poprzez portal dla kandydatów na studia, z dopiskiem - Studia Podyplomowe Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych
Termin zgłoszeń
15 września
Opłaty
8750 zł
Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów podyplomowych nastąpi wówczas jeśli zgłosi się minimum 16 uczestników.