Znak Politechniki Warszawskiej

Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych - PR PW

Organizator
Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Adres

Gmach Elektryczny
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Kontakt: Marta Badurek, tel. (22) 234 7235
e-mail: sip@iem.pw.edu.pl

WWW
http://www.sip.iem.pw.edu.pl/podyplomowe
Kierownik

Prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak

Charakterystyka

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w automatyzacji procesów pomiarowych. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia projektowania i konstrukcji systemów kontrolno-pomiarowych (skupionych i rozproszonych), zasad wykonywania pomiarów lokalnych i zdalnych, programowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych, wykorzystania specjalistycznych pakietów programistycznych, w tym narzędzi typu OpenSource, projektowania interfejsów użytkownika, programowania aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych oraz zastosowania technik biometrycznych.

Na program studiów składa się 12 przedmiotów oraz seminarium dyplomowe i projekt dyplomowy. Spośród 12 przedmiotów 10 to przedmioty obowiązkowe, a 2 mogą zostać wybrane z grupy przedmiotów obieralnych, przy czym w każdej edycji studiów może zostać uruchomionych kilka przedmiotów obieralnych w zależności od liczby osób oraz ich indywidualnych zainteresowań.

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i prezentacji przy szerokim wykorzystaniu technik multimedialnych oraz laboratoriów, umożliwiających uczestnikom studiów bezpośredni kontakt ze sprzętem i oprogramowaniem.

Czas trwania
Terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów są zgodne z harmonogramem roku akademickiego. Studia rozpoczynają się w październiku, a kończą obronami prac dyplomowych we wrześniu następnego roku. Dopuszcza się również możliwość organizacji studiów w cyklu semestr letni/semestr zimowy, wówczas studia rozpoczynają się w lutym, a kończą w styczniu następnego roku.
Zasady naboru
Rekrutacja na kolejną edycję studiów jest prowadzona od czerwca do września. Warunkiem uczestnictwa w studiach jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie studiów podyplomowych, w tym posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
Termin zgłoszeń
do 20 września oraz do 15 stycznia
Opłaty
4 000 zł
Płatność może być dokonana w dwóch ratach, pierwsza wnoszona przed rozpoczęciem studiów, a druga w połowie roku akademickiego.
Dodatkowe informacje

W czasie trwania studiów uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz będą mieli zapewniony dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania.
 
 
Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.