Znak Politechniki Warszawskiej

Informatyka i techniki Internetu

Organizator
Wydział Elektryczny
Adres

00-662 Warszawa
Pl. Politechniki 1
Gmach Główny PW p. 324
tel. (22) 234 57 85, fax. (22) 234 50 04

WWW
Kierownik

dr inż. Marcin Chrzanowicz

Charakterystyka

Studia podyplomowe „Informatyka i Techniki Internetu” są propozycją dla wszystkich, którzy chcą efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne. Tematyka zajęć obejmuje architekturę systemów i sieci komputerowych, elementy programowania, bazy danych oraz technologie stosowane przy projektowaniu i obsłudze serwisów internetowych. Udział w studiach może wziąć każda osoba posiadająca dyplom ukończenia dowolnej wyższej uczelni.

Studia prowadzone są metodą na odległość z wykorzystaniem Internetu. Kordynuje je Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW (http://podyplomowe-new.okno.pw.edu.pl/moodle/). Forma prowadzenia zajęć pozwala dostosować tempo, miejsce i czas nauki do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników. Podstawowy materiał merytoryczny jest przekazywany poprzez witrynę przedmiotu i podręcznik multimedialny. Interakcja między wykładowcą a studentem następuje przy wykorzystaniu różnorodnych technik komunikacyjnych i platformy edukacyjnej.

W trakcie studiów są prowadzone konsultacje bezpośrednie pozwalające na wyjaśnienie wszelkich problemów związanych z prowadzonymi zajęciami. Formą bezpośredniego przekazywania wiedzy jest kilkudniowy zjazd laboratoryjny prowadzony z wykorzystaniem sprzętu dostępnego na uczelni. W programie studiów przewidziano możliwość wyboru przedmiotów zgodnie z potrzebami uczestników, co pozwala zarówno na uzupełnienie jak i rozszerzenie wiedzy i powoduje, że w studiach mogą brać udział osoby o różnym poziomie znajomości informatyki.

Czas trwania
Studia trwają ok. 12 miesięcy i są podzielone na pięć półsemestrów, w trakcie których studiuje się po dwa lub trzy przedmioty. Terminy studiów są zgodne z haromonogramem roku akademickiego.
Zasady naboru
Warunkiem uczestnictwa w studiach jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie studiów podyplomowych (załącznik do Uchwały Senatu PW Nr 86/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.), w tym posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni, złożenie ankiety zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2007 oraz wniesienie opłaty za studia.
Termin zgłoszeń
Zapisy na studia rozpoczynające się w październiku są przyjmowane od początku czerwca do końca września każdego roku kalendarzowego.
Opłaty
Koszt studiów wynosi 5400 zł z możliwością płatności w dwóch ratach.
Dodatkowe informacje

Studia są prowadzone w formie e-learningu, odpowiedniej szczególnie dla osób, które mają utrudniony dostęp do ośrodków akademickich ze względu na aktywność zawodową lub sytuacje rodzinną. Studia pozwalają na zdobycie specjalności zawodowej Informatyka oraz pozyskanie wiedzy praktycznej i cenionej na rynku pracy.