Znak Politechniki Warszawskiej

Elektroenergetyka Trakcji Elektrycznej

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytutu Elektroenergetyki - Zakład Trakcji Elektrycznej
Adres

00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
tel.: (22) 234 7344, (22) 234 7551

WWW
http://ztu.ime.pw.edu.pl
Kierownik

doc. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek
mail: tadeusz.maciolek@ee.pw.edu.pl

Charakterystyka

Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektroenergetyki - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studia przewidziane są dla magistrów inżynierów i inżynierów oraz osób posiadających stopień licencjata, zatrudnionych w: transporcie, miejskim, metrze, kolejnictwie bądź pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami zasilania elektroenergetycznego, elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy. Studia obejmują zagadnienia związane z systemem zasilania trakcji elektrycznej sieciowej. Szczególny nacisk położony jest na zasilanie trakcyjne tramwajowe,  kolejowe, prądu stałego jak i przemiennego. Obejmują zagadnienia techniczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne jak również unormowania prawne polskie i europejskie. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe ze specjalistami.

Tematyka studiów (wykłady, laboratoria, projekty):

  •  Teoria trakcji elektrycznej
  • Zasilanie elektroenergetyczne systemów trakcyjnych i aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbieraki
  • Obwody główne nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
  • Bezpieczeństwo i oddziaływanie zelektryfikowanego transportu szynoweg
  • Normy i wymagania dla podsystemu energia

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów (piątek po południu - sobota). Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2017 r.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 6 zjazdów, w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 6 zjazdów. Zakończenie studium przewidziane jest na czerwiec 2018 roku.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
- posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata
- zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/index/welcome
- złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca)
Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.
Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 7650 zł do dnia 15 października 2017 r. Istnieje możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata oraz uzyskania zgody Dziekana, wniesienia opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 3850 zł, termin wpłaty jw., rata druga 3800 zł, termin wpłaty do 15 lutego 2018 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej zgodny z numerem przedstawionym w trakcie rejestracji poprzez portal dla kandydatów na studia, z dopiskiem - Studia Podyplomowe Elektroenergetyka Trakcji Elektrycznej.
Termin zgłoszeń
15 października
Opłaty
7650 zł
Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów podyplomowych nastąpi wówczas, jeśli zgłosi się minimum 16 uczestników.