Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pokój 518
00-665 Warszawa

tel: (22 ) 234 7750
fax: (22) 825 3719
e-mail: A.Trojanowska@BezpieczenstwoBiometria.org.pl

WWW
http://bezpieczenstwobiometria.org.pl
Kierownik

dr inż. Adam Czajka

Charakterystyka

Studia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących biometryczne metody uwierzytelniania tożsamości. Program Studiów obejmuje zarówno wykłady (168 godz.), jak i zajęcia laboratoryjne oraz warsztaty z biometrii, kryptologii, wykrywania włamań w systemach IT, cyberterroryzmu czy też interaktywnego opracowywania strategii kontrwywiadowczej związanej z bezpieczeństwem systemów informatycznych (54 godz.). Zajęcia praktyczne prowadzone będą w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych w bogato wyposażonym Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego IAiIS PW.

Studia skierowane są głównie do menedżerów i kierowników zespołów technicznych odpowiedzialnych za projektowanie bezpiecznych systemów IT, a także dla innych osób zawodowo powiązanych z zagadnieniami bezpieczeństwa systemów IT (np. osób zaangażowanych w sprzedaż produktów i usług związanych z bezpieczeństwem i/lub biometrią). Studia przeznaczone są dla osób mających kontakt profesjonalny z branżą IT, choć niekoniecznie mających formalne wykształcenie w tym kierunku. Od kandydatów oczekujemy ogólnej orientacji w technologiach informatycznych, nie jest natomiast wymagana znajomość szczegółowych zagadnień technicznych.

Tematyka wykładów, laboratoriów i warsztatów:
Biometryczne systemy uwierzytelnienia

 •  Biometria - znaczenie pojęcia
 •  Techniki biometryczne
 •  Od biometrii do systemów biometrycznych
 •  Wybrane zastosowania biometrii
 •  Bezpieczeństwo biometrii
 •  Ocena działania systemów biometrycznych
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium dot. biometrii odcisku palca, tęczówki, podpisu odręcznego oraz bezpieczeństwa urządzeń biometrycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 • Wstęp do bezpieczeństwa informacji: pojęcia, modele, architektury          
 • Kryptologia          
 • Ciągłość działania i wznawianie działania po sytuacjach krytycznych      
 • Kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne  
 • Cyberwojna i cyberterroryzm            
 • Wywiad i kontrwywiad w środowisku systemów informacyjnych               
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informatycznego
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium z kryptologii i cyberterroryzmu, zabawa w gry strategiczne dot. cyberwojny i cyberterroryzmu, warsztaty dot. wywiadu i kontrwywiadu w kontekście bezpieczeństwa systemów informatycznych

Testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych

 •  Testowanie bezpieczeństwa
 •  Certyfikacja bezpieczeństwa
 •  Testowanie bezpieczeństwa systemów biometrycznych
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium poświęcone wykrywaniu włamań w systemach IT

Prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa

 •  Zagadnienia prawnomaterialne
 •  Zagadnienia proceduralne
 •  Informatyka śledcza
 •  Aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium z informatyki kryminalistycznej

Zarządzanie bezpieczeństwem

 •  System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 •  Zabezpieczenia systemów teleinformatycznych
 •  Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Czas trwania
2 semestry, 222 godziny (w tym 54 godziny zajęć praktycznych)
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lipca do 30 września
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7750 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
- 4500 zł przy zapisach,
- 3250 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).