Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia na poszczególnych programach studiów mogą rozpoczynać się w semestrze zimowym (od października) oraz w semestrze letnim (od lutego). Warunkiem koniecznym przyjęcia na te studia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów

Decyzje o przyjęciu na studia II stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów, działające według podanych dalej zasad.

Aby zostać przyjętym na studia II stopnia należy spełnić następujące warunki:

  1. zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,
  2. do zakończenia terminu zapisów internetowych złożyć wymagane dokumenty,
  3. poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (patrz Parametry do opisu zasad przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia),
  4. podpisać umowę,
  5. dokonać opłaty za I semestr studiów (czesne) i odebrać decyzję o przyjęciu na studia,
  6. złożyć ślubowanie studenckie.

Parametry do opisu zasad przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 380,35 kB)