Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Studia niestacjonarne stanowią elastyczny rodzaj studiów dostosowany do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo.

Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym.

Wymagają mniejszej czasowo obecności na uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów.

Studia niestacjonarne są płatne, a wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.

O przyjęcie na studia w PW, według opisanych dalej zasad, mogą się ubiegać, oprócz obywateli polskich także:

  • osoby posiadające Kartę Polaka,
  • obywatele krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii,
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(Cudzoziemcy o statusach innych niż wymienione powyżej, są przyjmowani na studia według odrębnych zasad.)

Politechnika prowadzi studia niestacjonarne jako:

 1. studia w trybie zaocznym zjazdowym,
 2. studia w trybie zaocznym „na odległość” – przez Internet.

Zajęcia na studiach zaocznych organizowane są w formie „zjazdów” odbywających się w piątki, soboty i niedziele lub w formie czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych z możliwością bezpośrednich konsultacji z wykładowcami oraz uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie uczelni.

Ze względu na zróżnicowanie harmonogramów zajęć na różnych wydziałach odsyłamy zainteresowane osoby do informacji szczegółowych udzielanych przez dziekanaty tych wydziałów.

Studia są prowadzone w ramach kierunków studiów. Na niektórych kierunkach, po określonym czasie studiowania, jest możliwy wybór specjalności, czyli studiowanie według zróżnicowanych programów kształcenia dla różnych grup studentów. Przy kilku specjalnościach do wyboru, niektóre z nich mogą nie zostać uruchomione, jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie zbyt mała. Na niektórych kierunkach specjalności dzielą się na specjalizacje. Szczegółowe informacje o specjalizacjach można uzyskać w dziekanatach wydziałów.

Zasady i procedury związane z przyjęciem na studia niestacjonarne przez Internet są przedstawione na stronie: www.okno.pw.edu.pl