Znak Politechniki Warszawskiej

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.