Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Aby zostać studentem studiów niestacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Złożyć obowiązujące dokumenty w wymaganym  terminie
    (świadectwa uzyskane poza polskim systemem edukacji muszą zostać odpowiednio przygotowane - zobacz poniżej Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem edukacji)
  3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej – przejść ją z wynikiem pozytywnym.
  4. Podpisać umowę.
  5. Dokonać wpłaty za pierwszy semestr studiów i odebrać decyzję o przyjęciu na studia.
  6. Złożyć ślubowanie studenckie.
     

W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek przekracza liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna.
Podstawę kwalifikacji stanowi wówczas suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego i przedmiotu do wyboru (uzależnionego od kierunku studiów). W procedurze kwalifikacyjnej stosowane są reguły opisane w zasadach przyjęć na studia stacjonarne I stopnia. 
Ewentualna decyzja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w dniu 4 września 2018 r.

Odmienne zasady przyjęć dotyczą naboru na Wydział Architektury.
Wszystkie osoby aplikujące na ten kierunek zapisują się na studia stacjonarne  i przystępują do wspólnego procesu kwalifikacyjnego w trakcie którego, oprócz ocen maturalnych z matematyki i języka obcego, uwzględnia się wynik trzyczęściowego sprawdzianu predyspozycji.
Do złożenia dokumentów na studia niestacjonarne zostaną zaproszeni kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stacjonarne i zadeklarowali w IRK wolę studiowania niestacjonarnego, a ich pozycja na liście rankingowej mieści się w granicach liczby miejsc przewidzianych dla studiów niestacjonarnych.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem edukacji

Pobierz plik (pdf, 125,59 kB)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia

Pobierz plik (pdf, 1,37 MB)