Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat na studia, terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  2. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.
  3. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
  4. Podpisać umowę.
  5. Dokonać opłaty za pierwszy semestr studiów.
  6. Złożyć ślubowanie studenckie.

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Podstawę kwalifikacji stanowi wówczas suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego i przedmiotu do wyboru (uzależnionego od kierunku studiów). W procedurze kwalifikacyjnej stosowane są reguły opisane w zasadach przyjęć na studia stacjonarne I stopnia. 

Ewentualna decyzja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w dniu 3 września 2019 r.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020, zorganizowane będą odrębne zapisy na:

  • kierunki studiów prowadzonych w Warszawie; zapisy te mają dwie edycje: na studia od października 2019 r. oraz na studia rozpoczynające się od lutego 2020 r.;
    • kandydaci na studia na kierunku Architektura rejestrują się wspólnie kandydatami na studia stacjonarne w maju 2019 r.
  • kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz.  

 

Odmienne zasady przyjęć dotyczą naboru na Wydział Architektury. Wszystkie osoby aplikujące na ten kierunek zapisują się na studia stacjonarne  i przystępują do wspólnego procesu kwalifikacyjnego w trakcie którego, oprócz ocen maturalnych uwzględnia się wynik sprawdzianu predyspozycji. Do złożenia dokumentów na studia niestacjonarne zostaną zaproszeni kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stacjonarne i zadeklarowali w IRK wolę studiowania niestacjonarnego, a ich pozycja na liście rankingowej mieści się w granicach liczby miejsc przewidzianych dla studiów niestacjonarnych.  Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem edukacji

Pobierz plik (pdf, 125,59 kB)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia

Pobierz plik (pdf, 3,09 MB)