Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za studia

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji decyzje dotyczące przyjęcia na studia niestacjonarne zostaną podjęte przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 4.09.2018 r.
Około dwóch tygodni po tym terminie, zostanie przydzielony zakwalifikowanym kandydatom nowy indywidualny numer konta bankowego (różny od konta dla opłat rekrutacyjnych).
Na to konto zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty (te obowiązujące przed podjęciem studiów np. czesne, jak również opłaty wymagane w trakcie studiów).
Zwraca się uwagę, że każde konto związane jest z Wydziałem prowadzącym studia, na który kandydat został zakwalifikowany.
Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem  https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia. 

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:
  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy. 
Uwaga! Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOSWeb logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

 

Pierwszą opłatą jakiej należy dokonać po przyjęciu na studia, to opłata  za:

  • wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł,
  • wydanie indeksu – 4 zł.
Uwaga!
Przed dokonaniem wpłaty prosimy upewnić się w dziekanacie swojego Wydziału czy Wydział pobiera opłaty za indeks.

Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej (lub opłaty za legitymację i indeks) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego przed dniem 01.10.2017 r.  
Warunkiem odebrania  legitymacji studenckiej jest wniesienie opłaty za jej wydanie oraz podpisanie w dziekanacie Wydziału -  Umowy  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Z treścią umowy można zapoznać się pod adresem internetowym: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2015-XLVIII/Uchwala-nr-332-XLVIII-2015-z-dnia-23-09-2015.
Opłaty za pierwszy semestr studiów (czesne) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer  konta bankowego w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy
Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 zawiera Decyzja Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018 

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości opłat, wydawania dokumentów, podpisywania umów (terminy, miejsce)  dostępne będą na stronach internetowych i tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów.

UWAGA!
Przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego nie ulega zmianie podczas studiów i będzie służyć do rozliczeń z Uczelnią. 

Wgląd do stanu konta możliwy jest za pomocą systemu USOSWeb - sekcja Dla studentów -> Rozliczenia, gdzie zobaczycie:

  • wysokość wypłacanych przez Uczelnię stypendiów,
  • wysokość należności od Państwa takich jak m. in. opłata za semestr studiowania, opłata za powtarzanie zajęć, itp.,
  • stan rozliczeń (winien/ma).

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIEKANATEM WYDZIAŁU!

 

Uwaga! 
Jeśli Wydział będzie uruchamiał rekrutację uzupełniającą we wrześniu, okres przeprowadzania dodatkowej rejestracji oraz termin podjęcia decyzji, zostaną ogłoszone w oddzielnym komunikacie.