Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Studia niestacjonarne są elastyczną formą nauki dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo.
Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. Wymagają mniejszej czasowo obecności na Uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów.
Studia niestacjonarne są płatne, a wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.
Politechnika Warszawska oferuje naukę w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filii w Płocku.

Uczelnia prowadzi studia niestacjonarne jako:

 • studia w trybie zaocznym zjazdowym,
 • studia w trybie zaocznym „na odległość” – przez Internet.

Nauka w trybie zaocznym organizowana jest  w formie „zjazdów” trwających piątku do niedzieli lub w formie czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych. Student ma możliwość bezpośrednich konsultacji z wykładowcami oraz uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie PW.

Ze względu na zróżnicowanie harmonogramów zajęć na różnych Wydziałach, zachęcamy zainteresowane osoby do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi dziekanatami Wydziałów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Kształcenie w PW prowadzone jest w ramach kierunków studiów. Na niektórych z nich, po określonym czasie studiowania, możliwy jest wybór specjalności. Wiąże się to ze studiowaniem według zróżnicowanych programów kształcenia dla różnych grup studentów. Przy kilku specjalnościach do wyboru, niektóre z nich mogą nie zostać uruchomione, jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie zbyt mała.

Zasady i procedury związane z przyjęciem na studia niestacjonarne prowadzone przez Internet są przedstawione na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia na Odległość PW: www.okno.pw.edu.pl

O przyjęcie na studia w PW mogą ubiegać się, oprócz obywateli polskich również następujący kandydaci, którzy chcieliby kształcić się na studiach prowadzonych w języku polskim:

 1.  cudzoziemcy–obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemcy będący małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

Z tym, że cudzoziemcy wymienieni powyżej w punktach od 1 do 6 muszą posiadać jeden z niżej przedstawionych dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego:

 • świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej – szczegóły na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci;
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydane w polskim systemie edukacji, lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Pozostali cudzoziemcy, zainteresowani studiami w Politechnice Warszawskiej, powinni skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej.