Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Studia niestacjonarne są elastyczną formą nauki dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo.
Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. Wymagają mniejszej czasowo obecności na Uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów.
Studia niestacjonarne są płatne, a wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.
Politechnika Warszawska oferuje naukę w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filia w Płocku.

Uczelnia prowadzi studia niestacjonarne jako:

 • studia w trybie zaocznym zjazdowym,
 • studia w trybie wieczorowym,
 • Studia w trybie zaocznym „na odległość” – przez Internet.

Zajęcia na studiach wieczorowych odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych w dni robocze. Nauka w trybie zaocznym organizowana jest  w formie „zjazdów” trwających piątku do niedzieli lub w formie czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych. Student ma możliwość bezpośrednich konsultacji z wykładowcami oraz uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie PW.

Ze względu na zróżnicowanie harmonogramów zajęć na różnych Wydziałach, zachęcamy zainteresowane osoby do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi dziekanatami Wydziałów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Kształcenie w PW prowadzone jest w ramach kierunków studiów. Na niektórych z nich, po określonym czasie studiowania, możliwy jest wybór specjalności. Wiąże się to ze studiowaniem według zróżnicowanych programów kształcenia dla różnych grup studentów. Przy kilku specjalnościach do wyboru, niektóre z nich mogą nie zostać uruchomione, jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie zbyt mała.

Zasady i procedury związane z przyjęciem na studia niestacjonarne prowadzone przez Internet są przedstawione na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia na Odległość PW: www.okno.pw.edu.pl

O przyjęcie na studia w PW, według opisanych zasad, mogą się ubiegać, oprócz obywateli polskich, także:

  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
  • posiadacze ważnej Karty Polaka,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (…), z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
  • cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), posiadający kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy’’ lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…). Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Osoby, które nie posiadają uprawnień do studiowania na takich samych warunkach jak Polacy, a są zainteresowane studiami w Politechnice Warszawskiej, powinny skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22/ 234-50-91, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl).