Znak Politechniki Warszawskiej

Studia dla obcokrajowców

O przyjęcie na studia w PW mogą się ubiegać obcokrajowcy, według niżej przedstawionych zasad, uzależnionych od posiadanego obywatelstwa.

 

Osoby posiadające podwójne obywatelstwo deklarują w momencie rejestracji internetowej swój status obywatelstwa na cały okres studiów.

 

Na warunkach takich jak Polacy mogą studiować:

 

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
 • posiadacze ważnej Karty Polaka,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (…), z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
 • cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), posiadający kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy’’ lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…). Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

Pozostali obcokrajowcy:

 • Chcący studiować w języku polskim - w wyniku postępowania konkursowego, na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, zobacz więcej. 
 • Chcący studiować w języku polskim - na podstawie skierowania wydanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub działającą z upoważnienia tego Biura, Szkołę Języka Polskiego – o skierowanie takie można się ubiegać przez polskie placówki dyplomatyczne w kraju pochodzenia kandydata.
 • Chcący studiować w języku polskim lub angielskim - na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności – przyjęcia prowadzi i informacji udziela Biuro Studentów Międzynarodowych - International Students Office – www.cwm.pw.edu.pl, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl

 

Procedura rekrutacyjna dla obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia na warunkach takich jak Polacy (studia w języku polskim)

 

Kandydat na STUDIA I STOPNIA:

- rekrutuje się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl,

- zobowiązuje się do zdania dwóch egzaminów przedmiotowych (obowiązkowo matematyka oraz drugi dowolny przedmiot),

- w portalu rekrutacyjnym musi uszeregować wybrane kierunki studiów według stopnia zainteresowania,

- wnosi opłatę rejestracyjną na indywidualny numer konta,

- internetowa rejestracja kandydatów otwarta jest od 18 maja do 29 czerwca 2018 r.,

 

Ponadto:

 • Kandydatom, którzy posiadają świadectwo International Baccalaureate (IB) wystawione przez Biuro IB w Genewie lub European Baccalaureate (EB) wystawione przez Biuro EB w Brukseli zostaną uwzględnione oceny z tych świadectw.
 • Obywatelom państw Unii Europejskiej lub EFTA, którzy w szkole uczyli się języka polskiego i jest to udokumentowane, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać indywidualnego przeliczenia ocen z tego świadectwa na punkty kwalifikacyjne PK. W takim przypadku kandydat nie ma obowiązku zdawania egzaminu przeprowadzanego na PW.

 

 

Kandydat na STUDIA II STOPNIA:

- rekrutuje się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl,

- wybiera jeden kierunek studiów,

- wnosi opłatę rejestracyjną na indywidualny numer konta,

- zobowiązuje się dostarczyć komplet dokumentów do dziekanatu wydziału,

- wszystkie te czynności należy wykonać od 2 do 30 sierpnia 2018 r.,

 

Decyzja o przyjęciu na studia na wybranym kierunku jest uzależniona od kompletności, terminowości i analizy dostarczonych dokumentów.

 

Procedura rekrutacyjna dla obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia na warunkach takich jak Polacy (studia w języku angielskim)

 

Kandydat:

- rejestruje się w anglojęzycznym portalu rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl,

- wybiera jeden z oferowanych kierunków studiów,

- wnosi opłatę rejestracyjną na indywidualny numer konta,

- załącza na indywidualnym koncie kandydata scan swoich dokumentów(wyłącznie na studiach I stopnia)

 

Internetowa rejestracja kandydatów na studia I stopnia jest dostępna od 18 maja do 5 lipca 2018 r.

na studia II stopnia od 2 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r.  

 

Ponadto:

 • Kandydatom, którzy posiadają świadectwo International Baccalaureate (IB) wystawione przez Biuro IB w Genewie lub European Baccalaureate (EB) wystawione przez Biuro EB w Brukseli zostanie przydzielone 200 pkt. konkursowych.

 

Internetowa rejestracja kandydatów na studia I stopnia jest dostępna od 18 maja do 5 lipca 2018 r. (w tym terminie), a na studia II stopnia od 2 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r.  

 

 

UWAGA! W przypadku znacznych obiektywnych trudności z terminowym dostarczeniem dokumentów prosimy o kontakt z :

Biurem ds. Przyjęć na Studia

tel. 22-629-60-70

22-234-74-12

e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl