Znak Politechniki Warszawskiej

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia

Wykaz miejsc oferowanych w roku 2019

Kierunek studiów Wydział Liczba miejsc
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 3
Automatyka i Robotyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1
Automatyka i Robotyka Stosowana Elektryczny 1
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Mechatroniki 1
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Inżynierii Produkcji 1
Biotechnologia Chemiczny 1
Budownictwo Inżynierii Lądowej 3
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych (w Płocku) 2
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 2
Elektrotechnika Elektryczny 3
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1
Fizyka Techniczna Fizyki 1
Fotonika Fizyki 1
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 1
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 1
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 2
Informatyka i Systemy Informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 1
Informatyka Stosowana Elektryczny 1
Inżynieria Biomedyczna Mechatroniki 1
Elektroniki i Technik Informacyjnych 1
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inż. Chemicznej i Procesowej 1
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 1
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 1
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 3
Inżynieria Środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Inżynieria Zarządzania Zarządzanie 2
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa 1
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 1
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 2  
Mechanika i Budowa Maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Mechanika i Projektowanie Maszyn Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa 1
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 3
Mechatronika Mechatroniki 2
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych   Samochodów i Maszyn Roboczych 1
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 1
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 1
Technologia Chemiczna Chemiczny 2
Technologia Chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) 1
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 2
Transport Transportu 3
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 2

Kandydaci zainteresowani tymi studiami powinni zarejestrować się w systemie rejestracyjnym: cwm.pw.edu.pl/aplikuj od dnia 3.06.2019 r. do dnia 2.07.2019 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Studentów Międzynarodowych PW - Plac Politechniki 1 p. 233 lub: studia@cwm.pw.edu.pl, tel. + 48 22 234 6039

UWAGA – ZMIANA ZASAD W STOSUNKU DO LAT UBIEGŁYCH

W zgłoszeniu każdy kandydat może wskazać do 3 kierunków z powyższej listy, uszeregowanych wg swoich preferencji, to znaczy na pierwszej pozycji kierunek, który go najbardziej interesuje, a potem kolejne dwa.  

Do końca okresu rejestracyjnego należy dołączyć do swojego zgłoszenia skan świadectwa dojrzałości z ocenami z egzaminu, a w przypadku gdy w systemie kraju kandydata świadectwo to nie zawiera ocen, oceny końcowe ze szkoły. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Biurem.

Kandydatury będą rozpatrywane w kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, wg sumy ocen z dwóch przedmiotów: matematyki i przedmiotu do wyboru.

Dla wszystkich kierunków przedmiotami do wyboru mogą być fizyka, chemia i  informatyka.

Biologia może być uwzględniana przy ocenie kandydatur na kierunki: Biotechnologia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Technologia Chemiczna.

Geografia  może być uwzględniana przy ocenie kandydatur na kierunki: Administracja, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

Dla kandydatów na kierunek Administracja mogą być uwzględniane również oceny z przedmiotów historia i odpowiednik przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli kandydat wybrał kierunki, dające uprawnienia do uwzględniania ocen z różnych przedmiotów, będzie to uwzględnione przy kwalifikacji i do obliczenia punktów kwalifikacyjnych będą wybierane oceny dające najwyższy wynik. 

Punkty z przedmiotów oblicza się w skali do 100 punktów wg zasady:

punkty = 100 razy ocena z przedmiotu podzielona przez najwyższa możliwą ocenę w danym systemie.

Uczelnia może odmówić przyjęcia osób, dla których suma obliczonych punktów konkursowych będzie mniejsza od 60.

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia będą znane w dniu 10.07.2019 r.

Kandydat na studia w języku polskim musi potwierdzić znajomość tego języka. Zaświadczeniami potwierdzające znajomość języka polskiego, mogą być:

a)    świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

b)   świadectwo zdania sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej,

c)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydane przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

d)   świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie edukacji,

e)   świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim .

Osoby zakwalifikowane na studia powinny złożyć komplet dokumentów w okresie od 16.09.2019 r. do 15.10.2019 r. w Biurze Studentów Międzynarodowych, pokój 233, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa.

Komplet dokumentów dla studentów studiów inżynierskich – I stopnia (msword, 23,50 kB)