Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpłatne studia w języku polskim dla cudzoziemców

Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej cudzoziemcy nie posiadający uprawnień do studiowania bez wnoszenia opłat na studia, to znaczy nie należący do żadnej z kategorii wymienionych na poprzedniej stronie mogą się ubiegać o przyjęcia na bezpłatne studia stacjonarne prowadzone w języku polskim: pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie). Liczba miejsc przeznaczona dla tych studentów wynosi około 1% łącznej liczby miejsc na odpowiednich rodzajach studiów i przyjęcia odbywają się na warunkach konkursowych.

Wszystkich kandydatów zagranicznych obowiązuje opłata rekrutacyjna. Jej wysokość i sposób wniesienia zostaną podane w terminie późniejszym.