Znak Politechniki Warszawskiej

Studia dla cudzoziemców

O przyjęcie na studia w PW mogą się ubiegać cudzoziemcy, według niżej przedstawionych zasad, uzależnionych od posiadanego obywatelstwa.
Osoby posiadające podwójne obywatelstwo deklarują w momencie rejestracji internetowej swój status obywatelstwa na cały okres studiów.

Cudzoziemcy mogą studiować na warunkach odpłatności za studia lub być zwolnionymi z tych opłat.

Cudzoziemcy mający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat, z mocy ustawy:

  1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
  4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Osoby te rejestrują się, tak jak obywatele polscy, na stronie www.zapisy.pw.edu.pl i obowiązują je zasady podane na tej stronie.

 

Pozostali obcokrajowcy:

  • Chcący studiować w języku polskim - w wyniku postępowania konkursowego, na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, zobacz więcej. 
  • Chcący studiować w języku polskim - na podstawie skierowania wydanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub działającą z upoważnienia tego Biura, Szkołę Języka Polskiego – o skierowanie takie można się ubiegać przez polskie placówki dyplomatyczne w kraju pochodzenia kandydata.
  • Chcący studiować w języku polskim lub angielskim - na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności – przyjęcia prowadzi i informacji udziela Biuro Studentów Międzynarodowych - International Students Office – www.cwm.pw.edu.pl, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl