Znak Politechniki Warszawskiej

Studia dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców w języku polskim

 

Cudzoziemcy mający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat, z mocy ustawy:

  1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
  4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Osoby wymienione w punktach 1 – 6, kandydujące na studia, są zobowiązane do dostarczenia jednego z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego:

a) świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
b) certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydane przez podmiot uprawniony przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
c) świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów  wydane w polskim systemie edukacji, lub
d) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub
e) świadectwo zdania internetowego sprawdzianu z języka polskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

Kopie świadectw wymienionych w punktach a) – d) należy przesłać w postaci skanu przez załadowanie do Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego lub przesłać mailem na adres Biura ds. Przyjęć na Studia najpóźniej w ostatnim dniu zapisów. Informację o wynikach testu opisanego w punkcie e) Biuro ds. Przyjęć na Studia uzyska od organizatora sprawdzianu.

Chęć wzięcia udziału w internetowym sprawdzianie znajomości języka polskiego należy zadeklarować w trakcie rejestracji na studia w portalu zapisów https://www.zapisy.pw.edu.pl/ najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r.  Po zgłoszeniu kandydaci otrzymają na swój adres mailowy login i hasło umożliwiające im przystąpienie do sprawdzianu. Sprawdzian należy wykonać jak najwcześniej, nie później niż do 1 lipca 2019 r.

Uprawnieni cudzoziemcy rejestrują się, tak jak obywatele polscy, na stronie www.zapisy.pw.edu.pl i obowiązują ich zasady podane na tej stronie.

 

Studia dla pozostałych cudzoziemców w języku polskim i studia dla cudzoziemców w języku angielskim:

 

  • Chcący studiować w języku polskim - w wyniku postępowania konkursowego, na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, zobacz więcej. 
  • Chcący studiować w języku polskim - na podstawie skierowania wydanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub działającą z upoważnienia tego Biura, Szkołę Języka Polskiego – o skierowanie takie można się ubiegać przez polskie placówki dyplomatyczne w kraju pochodzenia kandydata.
  • Chcący studiować w języku polskim lub angielskim - na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności – przyjęcia prowadzi i informacji udziela Biuro Studentów Międzynarodowych - International Students Office – www.cwm.pw.edu.pl, e-mail: students@cwm.pw.edu.pl