Znak Politechniki Warszawskiej

Studia dla cudzoziemców

O przyjęcie na studia w PW mogą się ubiegać cudzoziemcy, według niżej przedstawionych zasad, uzależnionych od posiadanego obywatelstwa. Osoby posiadający podwójne obywatelstwo deklarują w momencie rejestracji internetowej swój status obywatelstwa na cały okres studiów.

Aby podjąć studia wszystkie osoby muszą posiadać świadectwa upoważniające do podjęcia studiów uniwersyteckich w kraju wydania tych świadectw.

  1. Cudzoziemcy mogący studiować na warunkach takich jak Polacy to znaczy: obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii oraz posiadacze Karty Polaka,  którzy złożą odpowiednie dokumenty i poddadzą się procedurze kwalifikacyjnej.
  2. Pozostali cudzoziemcy:
  • Chcący studiować w języku polskim - w wyniku postępowania konkursowego, na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, zobacz więcej. 
  • Chcący studiować w języku polskim - na podstawie skierowania wydanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub działającą z upoważnienia tego Biura, Szkołę Języka Polskiego – o skierowanie takie można się ubiegać przez polskie placówki dyplomatyczne w kraju pochodzenia kandydata.
  • Chcący studiować w językach polskim lub angielskim - na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności – przyjęcia prowadzi i informacji udziela Biuro Studentów Międzynarodowych - International Students Office – www.cwm.pw.edu.pl , e-mail: students@cwm.pw.edu.pl

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Politechnice Warszawskiej na warunkach takich jak Polacy i chcący studiować w języku polskim, rejestrują się w polskojęzycznym portalu rekrutacyjnym podając swoje dane osobowe oraz wybierając dla studiów pierwszego stopnia do 5 kierunków studiów uszeregowanych według stopnia zainteresowania a dla studiów drugiego stopnia – wybierając jeden kierunek studiowania. Następnie wnoszą opłatę rejestracyjną na indywidualny numer konta, w wysokości podanej w komunikacie na indywidualnym koncie kandydata. Internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia jest dostępna od 19 maja do 22 czerwca 2017 r., a na studia drugiego stopnia od 2 do 30 sierpnia 2017 r. (Zapisy) Po automatycznym zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, osoba aplikująca uzyskuje status zatwierdzonego kandydata na studia.

UWAGA: Osoby aplikujące na studia pierwszego stopnia posiadające maturę, lub jej odpowiednik wydaną poza polskim systemem edukacyjnym, chcące studiować w języku polskim, muszą to zadeklarować w portalu rejestracyjnym najpóźniej do dnia 22 czerwca 2017 r., gdyż zobowiązane są one do przystąpienia do egzaminów wstępnych 29 czerwca. Muszą one zdać egzamin z matematyki oraz z fizyki lub chemii, do wyboru. W portalu zapisów należy zaznaczyć przedmiot wybrany na egzamin. Punkty uzyskane z egzaminu wstępnego (do 200 punktów) plus 25 punktów za język obcy będą podstawą do kwalifikowania kandydatów na zadeklarowane kierunki studiów zgodnie z zasadami ogólnymi. („Ogólne zasady przyjęć”) 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Politechnice Warszawskiej na warunkach takich jak Polacy i chcący studiować w języku angielskim, rejestrują się w angielskojęzycznym portalu rekrutacyjnym i wybierają jeden z oferowanych kierunków studiów. Następnie wnoszą opłatę rejestracyjną na indywidualny numer konta, w wysokości podanej w komunikacie na indywidualnym koncie kandydata.  Internetowa rejestracja kandydatów jest dostępna od 19 maja do 6 lipca 2017 r., a na studia drugiego stopnia od 2 sierpnia do 30 sierpnia 2017 r. Po automatycznym zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, osoba aplikująca uzyskuje status zatwierdzonego kandydata na studia. Procedura postępowania ze świadectwem maturalnym uzyskanym poza Polską.

Decyzja o przyjęciu na studia na wybranym kierunku uzależniona będzie od kompletności i terminowości dostarczonych dokumentów. Przy aplikacji na studia drugiego stopnia decyzja będzie dodatkowo uzależniona od wyników analizy dokumentów opisujących przebieg studiów pierwszego stopnia. Zaleca się więc dostarczenie kopii wymaganych dokumentów możliwie wcześnie. Dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku znacznych obiektywnych trudności z terminowym dostarczeniem, niezbędnego przy aplikacji na studia pierwszego stopnia, dokumentu nostryfikującego świadectwo maturalne, w wymaganym terminie należy złożyć pozostałe dokumenty oraz kopię świadectwa podlegającego nostryfikacji. W tym przypadku zamiast decyzji o przyjęciu, kandydat może otrzymać informacje o wyjątkowym przedłużeniu terminu dostarczenia tego dokumentu do określonej daty. Gdy dokument zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie, kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu. W przeciwnym przypadku, po upływie wyznaczonego terminu, kandydat otrzyma decyzję o nieprzyjęciu na studia z powodu niezłożenia dokumentów w wymaganym terminie.