Znak Politechniki Warszawskiej

3. Zasady przyjęć na studia doktoranckie w języku angielskim dotyczące cudzoziemców, którzy nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich

Zasady dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia doktoranckie decyzją Rektora Uczelni na zasadach odpłatności (Art. 43 ust. 3 pkt. 4 oraz ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci szkół wyższych, posiadający:

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (§ 5 ust. 1 Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych).

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:

1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo

2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.( Art. 191a ust. 3 Ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

Studia rozpoczynają się: 1 października 2018 r. – sem. zimowy oraz 19 lutego 2019 r. - sem. letni.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Ważna wiza lub karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski.
 2. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub potwierdzenie Kierownika Studiów Doktoranckich, że znajomość języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w języku angielskim.
 3. Podanie adresowane do Prorektora ds. Studiów.
 4. poświadczoną przez uczelnię (Wydział) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 5. Życiorys.
 6. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu.
 7. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 8. Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 9. Zgoda dyrektora / kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie.
 10. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanatach).
 11. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 12. Wypełniona karta informacyjna (do pobrania w dziekanatach).
 13. Kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanatach).
 14. 3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm).
 15. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI.
 16. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (do pobrania w dziekanatach).
 17. Po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzję podejmuje Prorektor ds. Studiów.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich lub u Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale w następujących terminach:

 • rekrutacja jesienna - do 31 sierpnia 2018 r.
 • rekrutacja wiosenna - do 31 stycznia 2019 r.

Informacje można uzyskać u Kierowników Studiów Doktoranckich (na Wydziale) oraz w Dziale ds. Studiów – Sekcja Studiów Doktoranckich, 00-644 Warszawa ul. Polna 50:

tel. + 48 022 234-63-30,
tel./fax + 48 022 234-64-04,
e-mail: dss@pw.edu.pl
https://www.pw.edu.pl/engpw/Admissions/Doctoral-Studies

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. nr 190 z 2006 r. poz. 1406 z późn. zm.)
 3. Uchwała nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z późn. zm.
 4. Uchwała nr 249/XLVIII/2015 z dnia 28/01/2015 zmieniające Uchwałę nr 415/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej  
 5. Uchwała nr 195/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 marca  2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 oraz form tych studiów  
 6. Decyzja nr 143/2018 Rektora PW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej