Znak Politechniki Warszawskiej

2. Zasady przyjęć na studia doktoranckie w języku polskim dotyczące cudzoziemców, którzy nie korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich

Zasady dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia doktoranckie decyzją Rektora Uczelni na zasadach odpłatności (Art. 43 ust. 3 pkt. 4 oraz ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym), a także, w szczególnych przypadkach, na zasadach „bez odpłatności i świadczeń stypendialnych” (Art. 43 ust. 3 pkt. 4 i Art. 43 ust. 4 pkt. 3 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci szkół wyższych, posiadający:

 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio: 
  1. Na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym
   albo 
  2. Na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce     naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce      naukowej.( Art. 191a ust. 3 Ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Studia rozpoczynają się:

 • 1 października 2017 r.  - sem. zimowy
  oraz
 • 19 lutego 2018 r. - sem. letni.

 
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Ważna wiza lub karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski.
 2. Dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub potwierdzenie Kierownika Studiów Doktoranckich, że znajomość języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.
 3. Podanie adresowane do Prorektora ds. Studiów, poświadczoną przez uczelnię (Wydział) kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
 4. Życiorys.
 5. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 6. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 7. Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 8. Zgoda dyrektora / kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie.
 9. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanatach).
 10. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 11. Wypełniona karta informacyjna (do pobrania w dziekanatach).
 12. Kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanatach).
 13. Trzy aktualne fotografie (wym. 35x45mm).
 14. Jedno zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2cm x 2,5cm (300x375 pikseli); 300 DPI.
 15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (do pobrania w dziekanatach).
 16. Po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzję podejmuje Prorektor ds. Studiów.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich lub u Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale w następujących terminach:

 • rekrutacja jesienna - do 31 sierpnia 2017 r.
 • rekrutacja wiosenna - do 31 stycznia 2018 r.

Informacje można uzyskać u Kierowników Studiów Doktoranckich (na Wydziale) oraz w Dziale ds. Studiów – Sekcja Studiów Doktoranckich:
00-644 Warszawa
ul. Polna 50
tel. + 48 22 234-63-30
tel./fax + 48 22 234-64-04
e-mail: dss@pw.edu.pl

https://www.pw.edu.pl/engpw/Admissions/Doctoral-Studies

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. nr 190 z 2006 r. poz. 1406 z późn. zm.)
 3. Uchwała nr 86/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 oraz form tych studiów  
 4. Uchwała nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z póź. zm.
 5. Uchwała nr 249/XLVIII/2015 z dnia 28/01/2015 zmieniające Uchwałę nr 415/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej
 6. Decyzja nr 185/2015 Rektora PW z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej z póź. zm.