Znak Politechniki Warszawskiej

1. Zasady przyjęć na Studia Doktoranckie dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich

Poniższe zasady przyjęć na studia doktoranckie dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców mogących odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

O przyjęcie na studia doktoranckie ubiegać się może osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
 • posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:

1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo

2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.( Art. 191a ust. 3 Ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Studia rozpoczynają się  1 października  2018 r. – sem. zimowy oraz 18 lutego 2019 – sem. letni.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Poświadczoną przez uczelnię (Wydział) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 3. Życiorys.
 4. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu; a w przypadku beneficjenta programu  „Diamentowy Grant” decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 6. Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 7. Zgoda dyrektora/kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie.
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanatach).
 9. Wypełniona karta informacyjna (patrz wyżej REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).
 10. Kwestionariusz osobowy (patrz wyżej REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).
 11. 3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm).
 12. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI.
 13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia. (do pobrania w dziekanatach).
 14. Po zakwalifikowaniu: Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW :

https://rekrutacja.pw.edu.pl/dok

Dokumenty należy składać w dziekanatach w następujących terminach:

 • rekrutacja jesienna - do 31 sierpnia 2018 r.
 • rekrutacja wiosenna - do 31 stycznia 2019 r.

O terminie i szczegółach dotyczących egzaminów wstępnych lub/i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są po złożeniu dokumentów w dziekanatach.

Informacji udziela również Dział ds. Studiów – Sekcja Studiów Doktoranckich, 00-644 Warszawa ul. Polna 50, tel. + 48 022 234-63-30 oraz tel./fax + 48 022 234-64-04, e-mail: dss@pw.edu.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696)
 3. Uchwała nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z późn. zm.
 4. Uchwała nr 249/XLVIII/2015 z dnia 28/01/2015 zmieniające Uchwałę nr 415/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej
 5. Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej
 6. Uchwała nr 195/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 oraz form tych studiów  
 7. Decyzja nr 70/2018 Rektora PW z dnia 16 maja  2018 r. w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie  w Politechnice Warszawskiej r. ak. 2018/2019

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podejmować i odbywać kształcenie na Studiach Doktoranckich na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z Art. 43 ust. 2 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1842 z późn. zm.).