Znak Politechniki Warszawskiej

1. Zasady przyjęć na Studia Doktoranckie dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich

Poniższe zasady przyjęć na studia doktoranckie dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców mogących odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Poniższe zasady przyjęć na studia doktoranckie dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców mogących odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

O przyjęcie na studia doktoranckie ubiegać się może osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany
  w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego
  za granicą określają odrębne przepisy, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
 • posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo
  do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia
  on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:
  1. Na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo
  2. Na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.( Art. 191a ust. 3 Ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Studia rozpoczynają się:

 • 1 października  2017 - sem. zimowy,
 • 19  lutego 2018 - sem. letni.

 
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Poświadczoną przez uczelnię (Wydział) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 3. Życiorys.
 4. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu; a w przypadku beneficjenta programu  „Diamentowy Grant” decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5.  Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 6.  Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 7.  Zgoda dyrektora/kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie.
 8.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia
  ze    względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanatach).
 9.  Wypełniona karta informacyjna (patrz wyżej REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).
 10.  Kwestionariusz osobowy (patrz wyżej REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).
 11.  3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm).
 12.  1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI.
 13.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia. (do pobrania w dziekanatach).
 14.  Po zakwalifikowaniu: Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/dok

Dokumenty należy składać w dziekanatach w następujących terminach:

 • rekrutacja jesienna - do 31 sierpnia 2017 r.
 • rekrutacja wiosenna - do 31 stycznia 2018 r.

O terminie i szczegółach dotyczących egzaminów wstępnych lub/i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są po złożeniu dokumentów w dziekanatach.
Informacji udziela również Dział ds. Studiów – Sekcja Studiów Doktoranckich:
ul. Polna 50
00-644 Warszawa
tel. + 48 22 234-63-30
tel./fax + 48 22 234-64-04
e-mail: dss@pw.edu.pl
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i  stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 558  )
 3. Uchwała nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z późn. zm.
 4. Uchwała nr 249/XLVIII/2015 z dnia 28/01/2015 zmieniające Uchwałę nr 415/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej  
 5. Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej
 6. Uchwała nr 86/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 oraz form tych studiów  
 7. Decyzja nr 56/2017 Rektora PW z dnia 27 kwietnia  2017 r. w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie  w Politechnice Warszawskiej r. ak. 2017/2018

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podejmować i odbywać kształcenie na Studiach Doktoranckich na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z Art. 43 ust. 2 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1842 z późn. zm.).