Znak Politechniki Warszawskiej

Oświadczenie kandydata/studenta

Informacja dla osób, które rozpoczęły studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej od semestru letniego 2014/2015

Osoby, które w procedurze rekrutacyjnej nie składały oświadczenia kandydata na studia lub studenta przenoszącego się z innej uczelni proszone są o niezwłoczne wypełnienie oświadczenia.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

  

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 169 ust. 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)