Znak Politechniki Warszawskiej

Konkursy o indeks PW

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez niektóre Wydziały Politechniki Warszawskiej. Laureaci tych konkursów nabywają uprawnienia do przyjęcia na podane niżej programy studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.
Indeks na Politechnikę Warszawską mogą zdobyć kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się na studia (2017) i są laureatami jednego z poniższych konkursów (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2017/2018):

 

Konkurs Uprawnieni Przysługujące uprawnienia
Program studiów Wydział PW

Konkurs Chemiczny PW organizowany przez Wydział Chemiczny

 

laureaci Technologia Chemiczna, Biotechnologia Wydział Chemiczny i Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)

Konkurs Fizyczny PW organizowany przez Wydział Fizyczny

 

laureaci Fizyka Techniczna, Fotonika Wydział Fizyki

Konkurs Matematyczny PW organizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 

laureaci

Informatyka, Matematyka,

Computer Science, Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science)

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW organizowany przez Wydział Mechatroniki

 

laureaci Automatyka i Robotyka, Mechatronika Wydział Mechatroniki

Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW w zakresie Pojazdów i Maszyn organizowany przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 

 

laureaci i wyróżnieni finaliści Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, Mechanika i Budowa Maszyn,
Mechatronika,
Electric and Hybrid Vehicles Engineering
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Konkurs Wiedzy o Energetyce PW organizowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 

laureaci Energetyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej ,,Zaplanuj swoją przestrzeń’’ PW organizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii

 

laureaci Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii

Konkurs Wiedzy o Materiałach PW organizowany przez Wydział Inżynierii Materiałowej

 

laureaci Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny PW organizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji

 

laureaci i wyróżnieni finaliści Papiernictwo i Poligrafia Wydział Inżynierii Produkcji

 Pełna lista ogólnopolskich konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej znajduje się w części Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów.

Laureaci i wyróżnieni finaliści poniżej wymienionych konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotu związanego z konkursem. Dotyczy to rekrutacji na wszystkie Wydziały PW na których dany przedmiot brany jest pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (jest przedmiotem do wyboru)*.

Konkurs Przedmiot z maksymalną liczbą PK
Konkurs Chemiczny PW chemia
Konkurs Fizyczny PW fizyka
Konkurs Matematyczny PW matematyka

* Szczegóły na temat przedmiotów związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia I stopnia znajdują się w części Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

Wymienione uprawnienia przysługują kandydatom na podstawie dyplomu.

 

Akty prawne:
Uchwała nr 174/XLVIII/2014 z dnia 21/05/2014 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w latach 2015-2017 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów

Uchwała nr 401/XLVIII/2016 z dnia 18/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2017/2018