HR Excellence in Research

Komisja Europejska przyznaje instytucjom wyróżnienie HR Excellence in Research w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych oraz mających przejrzyste procesy rekrutacji.

O przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię, przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca

To dokument opisujący prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. 
Karta dotyczy wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich kariery
i obejmuje wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze publicznym i prywatnym, niezależnie od formy zatrudnienia, statusu prawnego ich pracodawcy, organizacji lub instytucji, w której praca jest wykonywana.

Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter relacji pomiędzy naukowcami a pracodawcami sprzyjał badaniom naukowym poprzez przekazywanie, dzielenie się oraz rozpowszechnianie wiedzy i rozwoju technologicznego, a także wspierał rozwój kariery naukowej.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Kodeks opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. Obejmuje on ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy przy zatrudnianiu lub rekrutacji naukowców.
Te zasady i wymagania, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów do pracy naukowej. Kodeks stanowi uzupełnienie zasad i wymagań określonych w Europejskiej Karcie Naukowca.

Posiadanie wyróżnienia HR Excellence in Research oznacza:

 • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne  z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i badawczo rozwojowej (B+R),
 • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
 • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE
  np. Horyzont 2020. W tym programie zapisy dotyczące Karty i Kodeksu zostały zamieszczone w umowie grantowej (grant agreement) zawieranej przez instytucje uczestniczące w projektach i Komisję Europejską. Artykuł 32 tej umowy zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie. W szczególności wymóg ten dotyczy zasad opisujących warunki zatrudnienia naukowców, przejrzystość procesów rekrutacyjnych oraz rozwój kariery naukowej.

Euraxess Poland

Europejska Karta Naukowca (informacje)

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (informacje)

Europejska Karta naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji

Zespół

Kierownictwo uczelni zaangażowane w proces wdrożenia od dnia 01.09.2020 r.:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba: Rektor
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz: Prorektor ds. Ogólnych
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski: Prorektor ds. Nauki
 • prof. dr hab. inż. Arch. Jan Słyk: Prorektor ds. Studiów
 • prof. dr hab.. inż. Adam Woźniak: Prorektor ds. Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Robert Zalewski: Prorektor ds. Studenckich
 • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni: Prorektor ds. Filii w Płocku

Kierownictwo uczelni zaangażowane w proces wdrożenia do dnia 30.08.2020 r.:

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt: Rektor
 • Prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych

Zespół ds. wdrożenia

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Do współpracy z Zespołem, Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR, którzy weszli w skład Grupy Monitorującej.

Zespół

 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska
  Przewodnicząca Zespołu
  Wydział Zarządzania
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Grażyna Kosikowska
  Biuro Organizacyjno-Prawne
 • Agata Kujawa
  Biuro Spraw Osobowych
 • dr Aleksandra Wycisk-Ficek
  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
 • prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik
  Wydział Elektryczny
 • dr hab. Sylwester Robak
  Wydział Elektryczny
 • Maciej Kachniarz
  Przedstawiciel doktorantów
 • Agnieszka Dymicka
  Zespół ds. Nauki

Grupa monitorująca

Wydział 2020 rok
Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Radosław Puchta
Wydział Architektury dr inż. arch. Maciej Czarnecki
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) dr inż. Mariola Nowacka
Wydział Chemiczny dr hab. inż. Marek Gliński
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych mgr Grzegorz Mańko
Wydział Elektryczny dr hab. inż. Dariusz Baczyński,
mgr Marzena Szafarowicz
Wydział Fizyki Martyna Galanciak
Wydział Geodezji i Kartografii mgr inż. Jakub Markiewicz
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr inż. Jarosław Olszak
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr hab. inż. Andrzej Krasiński
Wydział Inżynierii Lądowej dr inż. Tomasz Piotrowski
Wydział Inżynierii Materiałowej dr inż. Bartosz Michalski
Wydział Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) dr inż. Mariola Nowacka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. dr hab. Janina Kotus
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa dr inż. Antoni Kopyt
Wydział Mechatroniki dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni 
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych mgr inż. Krzysztof Ćwik
Wydział Transportu mgr inż. Karol Nehring
Wydział Zarządzania dr inż. Danuta Rojek

HRS4R & OTM-R

Analiza Luk (pdf, 189,55 kB)
Raport z badań (pdf, 5,34 MB)

W ramach podjętych w okresie od 5 lutego do 27 kwietnia 2018 r. przez władze uczelni inicjatyw zmierzających do wyłonienia Zespołu ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R można wymienić:

 • analizę dokumentacji dotyczącej aspektów merytorycznych procesu wdrożenia w celu właściwego kompetencyjnie doboru członków zespołu,
 • przeprowadzenie spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych uczelni mających na celu  wyłonienie członków Zespołu ds. wdrożenia,
 • zainicjowanie procesu powołania Pełnomocników ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

Efektem podjętych inicjatyw było powołanie w dniu 14 maja 2018 roku Decyzją Nr 69/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej Zespołu ds. wdrożenia. Powołano również dwudziestu Pełnomocników wywodzących się z różnych jednostek organizacyjnych uczelni, których zadaniem było wsparcie prac Zespołu ds. wdrożenia w przeprowadzeniu badań ankietowych naukowców i doktorantów. Nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu został powierzony Prorektorowi ds. ogólnych.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, który objął funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w dniu 1 września 2020 roku, postanowił wzmocnić działania prowadzące do uzyskania przez Politechnikę Warszawską wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym celu podjął decyzję opowołaniu Komitetu Sterującego, Grupy Monitorującej oraz Pełnomocnika ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R. Powołanie Komitetu Sterującego zapewni nadzór nad procesami związanymi z wdrożeniem Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R w Politechnice Warszawskiej. Umożliwi wdrażanie działań naprawczych w odniesieniu do rekomendacji Grupy Monitorującej oraz Zespołu ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, oraz pozwoli skutecznie zarządzać ryzykiem w procesie wdrażania. Powołanie Grupy Monitorującej da zapewnienie prawidłowego monitoringu harmonogramu wdrażania strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, oraz identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z procesem wdrażania.  

Grupa Monitorująca będzie odpowiedzialna za analizę czynników mających wpływ na proces wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

Harmonogram

16 stycznia 2018 r.

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej podpisuje i wysyła deklarację poparcia dla zasad i zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

14 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wydaje Decyzję Nr 69/2018 powołującą w Politechnice Warszawskiej Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

14 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej powierza nadzór merytorycznego nad pracami Zespołu prof. dr hab. inż. Wojciechowi Wawrzyńskiemu Prorektorowi ds. ogólnych.

15 maja 2018 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt powołuje dwudziestu Pełnomocników ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R (link do strony)

6 czerwca 2018 r. – 10 grudnia 2018 r.

Nadzór nad pracami Zespołu ds. wdrożenia sprawuje prof. dr hab. Wojciech Wawrzyński  Prorektor ds. Ogólnych.

31 stycznia 2019 r. 

Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt akceptuje przygotowaną dokumentację aplikacyjną, w tym Plan Działań oraz Strategię HRS4R.

Październik - listopad 2020

Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba podejmuje działania mające na celu zoptymalizowanie procesu prowadzącego do uzyskania przez Politechnikę Warszawską wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym celu powołuje Komitet Sterujący i Grupę Monitorującą.

Szczegółowy harmonogram prac       

6 czerwca 2018 r. 

Cel spotkania:  

 • przybliżenie założeń planowanego wdrożenia oraz  korzyści płynących z uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research,
 • przedstawienie działań dotychczas zrealizowanych i pozostających do realizacji przy współudziale powołanych Pełnomocników. 

Efekty spotkania:            

 • opracowanie harmonogramu spotkań i przesłanie do akceptacji członkom Zespołu,
 • przeprowadzenie analizy prawodawstwa krajowego i instytucjonalnego pod kątem wdrożenia w Politechnice Warszawskiej wyróżnienia Excellence in Research, zidentyfikowano łącznie ok. 150 aktów prawnych, które zostaną poddane analizie pod kątem zgodności z zasadami Karty i Kodeksu.
 • wstępne opracowanie kwestionariusza ankiety skierowanej do pracowników prowadzących działalność naukową,
 • wyznaczenie terminu przeprowadzenia pilotażu ankiety wśród członków Zespołu i Pełnomocników do dnia  8 czerwca 2018 roku,
 • wyznaczenie terminu przesłania ankiety do pracowników uczelni do dnia 11 czerwca 2018 roku,
 • przygotowanie koncepcji strony www dedykowanej wdrożeniu Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R do dnia 4 lipca 2018 roku,
 • podjęcie inicjatywy zmierzającej do uruchomienia intranetu w celu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi członkami zaangażowanymi w proces wdrożenia,
 • zainicjowanie prac mających na celu opracowanie materiałów informujących społeczność akademicką o podejmowanych przez Politechnikę Warszawską działaniach wdrożeniowych
 • ustalenie terminów kolejnych spotkań na dzień  8 czerwca 2018 r. i 4 lipca 2018 r.

8 czerwca 2018 r. 

Cel spotkania:

 • przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród członków Zespołu ds. wdrożenia,
 • przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród Pełnomocników,

Efekty spotkania:

         do dnia 10.06.2018 r.:

 • zgłaszanie uwag i wprowadzanie ewentualnych korekt do kwestionariusza ankiety oraz procesu ankietowego,
 • przygotowanie treści zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu ankietowym,
 • przygotowanie bazy adresów mailowych do wysłania ankiety,
 • ustalenie terminu wysłania ankiety on-line na dzień 11 czwrwca 2018 r.,
 • wyznaczenie terminów monitów przypominającym o wypełnieniu ankiety na dzień: 18 czerwca 2018 r., 25 czerwca 2018 r., 28 czerwca 2018 r.

4 lipca 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza przeprowadzonego procesu ankietowego,
 • wstępna prezentacja wyników badań.

Efekty spotkania:

 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych z praktykami stosowanymi na Politechnice Warszawskiej w opinii pracowników naukowych uczelni,
 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca  w obszarze: ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców z praktykami stosowanymi na PW w opinii pracowników naukowych,
 • analiza wyników badań w odniesieniu do celu szczegółowego: określenie zgodności zapisów Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: ogólne zasady i wymagania Kodeksu z praktykami stosowanymi na PW w opinii pracowników naukowych uczelni,
 • ustalenie terminów:
  do dnia 30.07.2018 r. przygotowanie i rozesłanie członkom Zespołu ds. wdrożenia ankiety dla doktorantów,
  do dnia 10.08.2018 r. przeprowadzenie pilotażu ankiety, zgłaszanie uwag, korekta ankiety.
  Ustalono termin badania ankietowego doktorantów: 17 września 2018 r. – 22 października 2018 r. oraz terminy monitów na: 24 września 2018 r., 1 października 2018 r., 8 października 2018 r., 15 października 2018 r.
 • ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 12 września 2018 r.

12 września 2018 r. 

Cel spotkania:

 • informacja o przeprowadzonych badaniach ankietowych
 • analiza kryterium: Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 12 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski wskazując, że powyżej 80% pozytywnych odpowiedzi dotyczyło takich obszarów jak: wolności badań naukowych; zasady etyczne; odpowiedzialność zawodowa; upowszechnianie; wykorzystywanie wyników; odpowiedzialność; zasady dobrej praktyki
 • w badaniach naukowych; kontynuacja rozwoju zawodowego. Ustalono, że te obszary nie wymagają działań naprawczych
 • sformułowano wniosek o korzystniejszej ocenie realizacji pracy naukowej w porównaniu ze sprawami organizacyjnymi,
 • zaproponowano działania naprawcze w obszarach, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 60%,
 • ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 8 października 2018 r.

8 października 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza kryterium: Ogólne zasady i wymagania obowiązujące pracodawców i grantodawców

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 19 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski i zasygnalizowano, że najwięcej pozytywnych odpowiedzi zgromadziły kryteria finansowania i wynagradzania. Kolejnymi najkorzystniej ocenianymi były: zasada niedyskryminacji, systemy oceny pracowników, wpływ na organy decyzyjne,
 • sformułowano wnioski dotyczące obszarów, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 80% i zaproponowano działania naprawcze,
 • wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 22 października 2018 r.

22 października 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza kryterium: Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Efekty spotkania:

 • wskazano, że w tym kryterium badaniu zostało poddanych 9 obszarów,
 • dokonano szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi: „zgadzam się”, „raczej się zgadzam”, „trudno powiedzieć”, „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się” w odniesieniu do grupy respondentów, wieku i płci,
 • sformułowano wnioski wskazujące, że w odniesieniu do procesów rekrutacji, badani najkorzystniej ocenili przejrzystość oraz jasne zasady,
 • sformułowano wnioski dotyczące obszarów, w których odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił mniej niż 60% i zaproponowano działania naprawcze,
 • wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 5 listopada 2018 r.

5 listopada 2018 r.

Cel spotkania:

 • opracowanie koncepcji przygotowania raportu do KE

Efekty spotkania:

 • sformułowano wnioski rekomendujące promowanie istniejących rozwiązań w uczelni szczególnie w odniesieniu do praw własności intelektualnej, rozwoju pracownika poprzez szeroką ofertę szkoleń, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji,
 • zidentyfikowane tendencje wynikające z badania w odniesieniu do zajmowanego stanowiska, wieku i stażu,
 • sformułowano wniosek, że cechą charakterystyczną odpowiedzi udzielanych przez respondentów w podziale na płeć jest częstsze korzystanie ze zdecydowanych odpowiedzi na skraju skali przez kobiety i częstsze korzystanie ze środka skali przez mężczyzn,
 • sformułowano wnioski potwierdzające, że spośród wszystkich 40 kryteriów najwięcej pozytywnych odpowiedzi zgromadziły standardy PW dotyczące finansowania, wolności badań naukowych, stosowanych zasad etycznych, odpowiedzialności zawodowej oraz braku dyskryminacji,
 • w wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawa krajowego i instytucjonalnego sformułowano wnioski uwzględnione  w raporcie oraz zidentyfikowano katalog dobry praktyk wdrożonych w uczelni,
 • ustalono termin kolejnego spotkania na 10 grudnia 2018 r.

10 grudnia 2018 r.

Cel spotkania:

 • analiza zidentyfikowanych luk oraz zaplanowanych działań do strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Efekty spotkania:

 • podsumowanie dotychczas wykonanych działań,
 • ustalenie ostatecznej wersji raportu celem przekazania do Komitetu Sterującego,
 • ustalenie terminu zakończenia konsultacji, wnoszonych uwag i uzupełnień do raportu w terminie do 15 stycznia 2019 r.,
 • ustalenie terminu przesłania do KE Gap Analysis & OTM-R, Action Plan na dzień 1 lutego 2019 r.
 • przesłanie do KE: Gap Analysis (Charter and Code Checklist) & OTM-R, Action Plan za pomocą platformy EURAXESS

październik - listopad 2020

Cel podjętych działań:

 • aktualizacja ilościowa i jakościowa dokumentacji związanej z ubieganiem się przez Politechnikę Warszawską o wyróżnienie  HR Excellence in Research, optymalizacja procesu

Efekty podjętych działań:

 • powołanie Komitetu Sterującego, Grupy Monitorującej oraz Koordynatora ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Strategii HRS4R oraz Polityki OTM-R,
 • aktualizacja danych dotyczących profilu uczelni wg stanu na dn. 31 grudnia 2019 r. w zakresie: liczby pracowników naukowych, doktorantów i studentów, funduszy na badania naukowe, informacji o uczelni,
 • aktualizacja terminów realizacji poszczególnych działań w ramach wdrożenia,
 • aktualizacja wskaźników monitorujących proces wdrożenia poszczególnych działań,
 • przygotowanie informacji na stronę internetową Politechniki Warszawskiej dedykowaną wdrażaniu Strategii HRS4R i Polityki OTM-R w wersji polskiej i angielskiej,
 • opracowanie skróconej wersji raportu z przeprowadzonych badań ankietowych.

Kontakt

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
 
Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 149b
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 7424
e-mail: prorektor.nauka@pw.edu.pl