Funkcjonowanie PW w czasie pandemii

Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 określa zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi przez zarządzenie Rektora nr 25/2022 z 29 marca 2022 roku

Ujednolicony tekst zarządzenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Najważniejsze informacje, zasady i wytyczne

Zasady bezpieczeństwa

Kierownicy jednostek mają obowiązek:

 • umieścić środki dezynfekujące do rąk w każdym pomieszczeniu dydaktycznym oraz przy stanowiskach obsługi studentów, doktorantów i osób z zewnątrz,
 • zapewnić dezynfekcję środków piśmienniczych (po każdorazowym użyciu) przy stanowiskach obsługi studentów, doktorantów i osób z zewnątrz,
 • wywiesić instrukcję mycia rąk i utrzymania higieny w pomieszczeniach sanitarnych.

Prowadzący zajęcia ze studentami i doktorantami mają obowiązek:

 • wietrzenia sal po każdych zajęciach.

Główni użytkownicy obiektów PW mają obowiązek:

 • umieścić przy wejściach do budynków urządzenia do dezynfekcji rąk ze stosowną informacją (w języku polskim i angielskim),
 • czyścić i dezynfekować budynki uczelniane, sale dydaktyczne, klimatyzatory, urządzenia sanitarne i powierzchnie dotykane przez wiele osób (poręcze, stoły obiadowe, sprzęt sportowy, klamki do drzwi i okien, przyciski wind, pomoce dydaktyczne i edukacyjne itp.),
 • utworzyć lub aktualizować listy kontaktów w nagłych wypadkach i umieścić je przy apteczkach pierwszej pomocy,
 • zabezpieczyć odpowiednie pomieszczenie przeznaczone do czasowej izolacji osób.

Rekomendacje związane z zachowaniem bezpieczeństwa

Członkom społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej rekomenduje się:

 • używanie maseczek w przypadku przebywania w pomieszczeniach, gdzie znajduje się duża liczba osób oraz wtedy, gdy istnieje uzasadnione ryzyko infekcji, w szczególności stwierdzenia u siebie objawów takich jak kaszel, katar czy podwyższona temperatura (w tym drugim przypadku rekomendowany jest również niezwłoczny kontakt z lekarzem),
 • dezynfekowanie rąk za pomocą środków i urządzeń dostępnych na terenie Politechniki Warszawskiej.

Rekomendacje zawarte są w komunikacie Rektora nr 2/2022 z 29 marca 2022 roku.

Kształcenie

 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym.
 • Zajęcia w trybie zdalnym mogą być prowadzone dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o realizacji zajęć w trybie częściowo zdalnym (mieszanym) lub zdalnym.
 • Za warunki kształcenia odpowiada kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan Wydziału lub Dyrektor Kolegium).

Wydarzenia i wizyty

 • Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, integracyjne oraz naukowe (tj. koncerty, konferencje, szkolenia itp.) mogą odbywać się w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.

Organizacja pracy

Pracownicy pracują stacjonarnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach można wprowadzić pracę zdalną dla danego pracownika. Decyzję tę podejmuje:

 • kierownik (w przypadku pracowników podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej),
 • Prorektor ds. Ogólnych, Kanclerz lub Kwestor (w przypadku jednostek  organizacyjnych administracji centralnej podległych – odpowiednio – Rektorowi, Kanclerzowi lub Kwestorowi),
 • Prorektor ds. Filii w Płocku (w przypadku pracowników  Filii w Płocku).