Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 25 maja 2017 - Interdyscyplinarne porozumienie Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

22 maja 2017 r. Politechnika Warszawska i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zawarły porozumienie dotyczące współpracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Porozumienie sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr Wojciech Federczyk Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W spotkaniu i rozmowach dotyczących wzajemnych relacji oraz przyszłej współpracy ze strony Politechniki Warszawskiej udział wzięli:  dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania PW; dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW - Prodziekan ds. Studiów WZ PW; dr Bogumił Czerwiński z Katedry Systemów Zarządzania WZ PW, specjalizujący się m.in. w bezpieczeństwie publicznym; dr Grzegorz Rządkowski z Katedry Finansów WZ PW, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz mgr Urszula Kąkol z Katedry Innowacyjności i Przedsiębiorczości WZ PW, koordynator tworzonej w PW pracowni modelowania publicznego zarządzania kryzysowego. 

Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) obok Dyrektora Wojciecha Federczyka reprezentował Adam Słysz Szef Pionu Administracyjno-Organizacyjnego.

Podpisane porozumienie obejmuje realizację celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego kompetencje interdyscyplinarne są kluczowym obszarem pozwalającym na wykorzystanie potencjałów naukowo-dydaktycznych i doradczych. Nawiązana współpraca dotyczyć będzie m.in. tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, jak również wymianę wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych
i rozwojowych prowadzonych przez strony.

Informacje o Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która nieprzerwanie od lat zajmuje czołową pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce. PW kładzie szczególny nacisk na udział w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości.

Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie prawie 37 tys. studentów
i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa blisko 150 studenckich kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej
w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Ponad 61 proc. absolwentów PW znajduje pracę
w czasie krótszym niż miesiąc (Badanie Losów Absolwentów 2016) po ukończeniu studiów.

Informacje o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej stawia sobie za cel wszechstronny rozwój polskiej administracji publicznej, w tym szczególnie służby cywilnej.

Słuchacze KSAP to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać polityki państwa. Program kształcenia realizowany jest w oparciu o rzeczywiste potrzeby i oczekiwania urzędów administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki kadrze wykładowców, którą tworzą zarówno osoby ze środowiska akademickiego – specjaliści w swoich dziedzinach, jak i praktycy – wybitni urzędnicy administracji publicznej, członkowie korpusu służby cywilnej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej.

Absolwenci KSAP (ponad 1200 osób) pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych na różnych stanowiskach, w tym również na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

KSAP prowadzi także szkolenia o charakterze ustawicznym przeznaczone dla pracowników administracji publicznej. Szkolenia KSAP to innowacyjne propozycje dostosowane do potrzeb urzędów i instytucji, wyprzedzające rutynę istniejącego rynku szkoleniowego. W konkurencji z aktywnym i mobilnym rynkiem siła i przewaga KSAP wynika z faktu bycia częścią administracji publicznej i pozostawania w stałym dialogu z jej przedstawicielami.

Współpraca międzynarodowa realizowana przez KSAP to innowacyjne, modernizacyjne i transformacyjne projekty, prowadzone na arenie międzynarodowej we