Znak Politechniki Warszawskiej

Wyjazdy

  • zalecane unikanie wyjazdów zagranicznych, poza wyjazdami wynikającymi z konieczności realizacji wcześniej zawartych indywidualnych, niemożliwych do zmiany umów
  • wyjazdy (krajowe i zagraniczne) studentów nieobjęte programem studiów możliwe po uzyskaniu zgody Rektora; wniosek o taką decyzję może złożyć kierownik podstawowej  lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej oraz Przewodniczący Samorządu Studentów; zalecane jest przełożenie wyjazdów
  • wyjazdy zagraniczne studentów w ramach programu Eramus+ lub umów bilateralnych możliwe w wyjątkowych przypadkach i na zasadach określonych w Decyzji Rektora nr 191/2020
  • wyjazdy krajowe pracowników i doktorantów możliwe po zastosowaniu się do ogólnych zasad i z zachowaniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa; zalecane jest przełożenie wyjazdów
  • wyjazdy zagraniczne pracowników i doktorantów możliwe po zastosowaniu się do ogólnych zasad i z zachowaniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa; zalecane jest przełożenie wyjazdu; osoby wyjeżdżające podpisują oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 104/2020