Znak Politechniki Warszawskiej

Przepisy dotyczace stypendiów doktorskich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. nr 160, poz. 956).
 
Zarządzenie Rektora PW nr 11/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o stypendium doktorskie (załączniki).