Znak Politechniki Warszawskiej

Przepisy dotyczące stopni naukowych

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk ( Dz. U. 2016 poz. 882)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z dnia 27 lipca 2005 r. poz. 1365, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455)
 5. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198)
 6. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1311)
 7. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

 
Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. nr 179, poz. 1066)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 165)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 Nr 15, poz. 128)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2005, nr 252, poz. 2125)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2006, nr 153 poz. 1094)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 r. nr 204 poz.1200)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 14 października 2014 r. poz. 1383)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim , postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 206, poz. 1219)
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 990)
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 179 poz. 1067)
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196 poz. 1165)
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. nr 179 poz. 1065)
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2013 r. poz. 1571)

 
Akty prawne Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni

http://www.ck.gov.pl/index.php/nadawanie-stopni/jednostki-uprawnione

http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf

Pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego:

 • z dnia 25 września 2006 (dot. minimum kadrowego - www.ck.gov.pl),
 • z dnia 14 października 2005 (dot. przewodów habilitacyjnych - www.ck.gov.pl).

Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

Uwagi odnośnie Uchwał Rad Jednostek 

http://www.ck.gov.pl/index.php/komentarze/uwagi-odnosnie-uchwal-rad-jednostek

Dokumentowanie minimum kadrowego

http://www.ck.gov.pl/index.php/komentarze/dokumentowanie-minimum-kadrowego

Komunikat nr 2/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie funkcji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich

Podstawy prawne uznawania dokumentów o wykształceniu z poszczególnych krajów - http://www.buwiwm.edu.pl 
 

Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest obecnie:
Departament Spraw Międzynarodowych i Uznawalności
Wykształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20) 00-529 Warszawa 53 e-mail:enic-naric@nauka.gov.pl  tel.: +48 22 628 67 76 fax: +48 22 628 35 34
 
Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl
 

Uchwały Senatu

 1. Uchwały nr 415/XLVII/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej
 2. Uchwała Senatu 429/XLVII/2012 z dnia 21 marca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia wzorów  dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Politechnice Warszawskiej
 3. Uchwała Senatu 017/XLVIII/2012 zmieniająca uchwałę Senatu nr 429/XLVII/2012 z dnia 21/03/2012 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego w Politechnice Warszawskiej
 4. Uchwała Senatu 75/XLIX/2017 z dnia 22 marca 2017 w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu wydawania przez Politechnikę Warszawską dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie Rektora PW Nr 45 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału, odpisu oraz duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego, a także odpisu dyplomu doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język obcy.

Decyzje

 1. Decyzja Rektora nr 132/2017 z dnia 11/07/2017 w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego

Komunikaty

 1. Komunikat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego