Znak Politechniki Warszawskiej

Przepisy dotyczące projektów badawczych

Krajowy Program Badań (pdf, 3,46 MB)
 

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity)
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 620)
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 616)
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2010, nr 96 poz. 617)

  

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, nr 171, poz. 1153).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. 2010, nr 171, poz. 1154).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. nr 181, poz. 1220).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 poz. 944)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z dnia 11 marca 2016 r., poz., 309)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015 r., poz. 2047)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz.1112)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190 poz.1406)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. nr 207, poz.1237)
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 18, poz. 91)
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. nr 179 poz. 1065)
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. 2015 r., poz. 1818)

 

Interpretacje i inne dokumenty

NCN
Informacja o konkursach NCN - Narodowe Centrum Nauki uruchomiło punkt informacyjny dla wnioskodawców. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pracownicy udzielają informacji na temat bieżących konkursów NCN, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów. Zapytania można składać drogą mailową pod adresem informacja@ncn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 12 341 9000.

Informacje dla realizujących projekty - http://www.ncn.gov.pl.

Koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym
Informacja dotycząca rachunku bankowego, na który NCN przelewa jednostce środki finansowe na realizację projektów badawczych, staży, stypendiów oraz projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych znajduje się na stronie:  https://ncn.gov.pl

22 czerwca 2015 r. został otwarty rachunek w Banku Pekao IV Oddział w Warszawie nr 87 1240 1066 1111 0010 6353 7038  w walucie PLN na rzecz Politechniki Warszawskiej dla środków finansowych otrzymywanych na realizację projektów Narodowego Centrum Nauki.

Wprowadzanie zmian w projektach finansowanych przez NCN
Narodowe Centrum Nauki informuje, że na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną sekcję pt. Zmiany w projektach, dzięki której grantobiorcy realizujący projekty, staże podoktorskie i stypendia doktorskie będą mogli szybko odnaleźć niezbędne informacje dotyczące możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

 

NCBR

Interpretacja NCBR odnośnie przepisów §18 rozporządzenia MNiSW z dn. 28.10.2010 

Nowy wzór wniosku o płatność
 

Zasady rozliczania kosztów w projektach badawczych i zawierania umów w PW

Zarządzenia Rektora

 1. Zarządzenie nr 45/2007 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o prace badawcze
 2. Zarządzenie nr 2/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 45 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o prace badawcze
 3. Zarządzenie nr 5/2011 Rektora PW z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy wdrożeniowej
 4. Zarządzenie nr 30/2007 Rektora PW z dnia 12 czerwca 2007 w sprawie sporządzania, kontroli obiegu i przechowywania dowodów księgowych w Politechnice Warszawskiej
 5. Zarządzenie nr 47/2007 Rektora PW z dnia 11 grudnia 2007 w sprawie systemu wewnętrznej kontroli finansowej w Politechnice Warszawskiej.
 6. Zarządzenie nr 32/2009 Rektora PW z dnia 8 października 2009 w sprawie zasad kwalifikowania kosztów wynagrodzeń do kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności
 7. Zarządzenie nr 43/2009 Rektora PW z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie kosztów wynagrodzeń osobowych w projektach badawczych
 8. Zarządzenie nr 22/2010 Rektora PW z dnia 20 kwietnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Politechniki Warszawskiej za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich.
 9. Zarządzenie nr 54/2010 Rektora PW z 30 listopada 2010 zmieniające zarządzenie nr 22/2010 Rektora PW z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Politechniki Warszawskiej za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich
 10. Zarządzenie nr 38/2014 Rektora PW z dnia 14 lipca 2014 w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom Politechniki Warszawskiej zwiększonego wynagrodzenia
 11. Zarządzenie nr 21/2014 Rektora PW z dnia 28 marca 2014
  w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej
 12. Zarządzenie nr 2/2013 Rektora PW z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie zasad składania i podpisywania wniosków oraz przygotowywania i podpisywania umów w projektach badawczych finansowanych lub dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki lub inne podmioty finansujące ze środków krajowych. 
 13. Zarządzenie nr 84/2014 Rektora PW z dnia 5 grudnia 2014 zmieniające zarządzenie nr 2/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad składania i podpisywania wniosków oraz przygotowywania i podpisywania umów w projektach badawczych finansowanych lub dofinansowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki lub inne podmioty finansujące ze środków krajowych
  1. Załącznik - Umowa Konsorcjum (msword, 85,00 kB)
 14. Zarządzenie nr 45/2013 Rektora PW z dnia 6 listopada 2013 w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Decyzje Rektora

Decyzja Rektora nr 66 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za prace wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych.