Znak Politechniki Warszawskiej

Rozstrzygnięcie konkursu MINIATURA 2

fot. Narodowe Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki udostępnili listy rankingowe projektów oraz ich autorów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 2. Wśród zakwalifikowanych znajduje się dr Paweł Rzążewski z Politechniki Warszawskiej.

Dr Paweł Rzążewski z Politechniki Warszawskiej jest autorem projektu „Złożoność problemów homomorfizmu dla szczególnych klas grafów”, jednym z trzech które znalazły się na liście rankingowej w kategorii „Nauki ścisłe i techniczne”.

MINIATURA 2, konkurs który został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r.  jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe.

Pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie internetowej NCN.

Informacje na temat projektu znajdują się również na stronie Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej.