Znak Politechniki Warszawskiej

Rozstrzygnięcie konkursu "Iuventus Plus"

Konkurs „Iuventus Plus” został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 września 2012 r. Nabór wniosków zakończył się dnia 31 października 2012 roku. Wśród laureatów znalazło się 7 naukowców z Politechniki Warszawskiej.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Przy ocenie wniosków brane były pod uwagę następujące kryteria:

  • impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH, o których mowa w pkt. 4;
  • wartość naukowa projektu.

Wśród laureatów znalazło się 7 naukowców z Politechniki Warszawskiej (kolejność zgodnie z rankingiem):

  • dr inż. Krzysztof Petelczyc, Wydział Fizyki,
  • dr inż. Bartłomiej Wacław Salski, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • dr inż. Piotr Marcin Łapka, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
  • mgr inż. Piotr Aleksander Guńka, Wydział Chemiczny,
  • dr inż. Grzegorz Marek Stępniak, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • mgr inż. Robert Ziółkowski, Wydział Chemiczny,
  • dr inż. Mateusz Wojciech Żotkiewicz, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.