Znak Politechniki Warszawskiej

Dr Łukasz Rosłaniec laureatem nagrody Prezesa Zarządu Energa SA

Pod koniec stycznia 2015 roku Energa SA ogłosiła wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Dr Łukasz Rosłaniec, pracownik Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PW otrzymał nagrodę za pracę w języku angielskim pod tytułem „Grid-tie inverter cooperating with renewable energy sources used for voltage quality improvment” („Falownik sprzęgający odnawialne źródło energii z systemem elektroenergetycznym, umożliwiającym poprawę jakości napięcia”). Jury konkursu podkreśliło, że praca dr. Łukasza Rosłańca doskonale wpisuje się we współczesne badania prowadzone w energetyce i elektroenergetyce, a dodatkowo obok kompleksowych badań teoretycznych i laboratoryjnych, autor wykonał prototyp urządzenia i przeprowadził badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uzyskane przez dr. Rosłańca wyniki mają też, zdaniem członków jury, istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne.

W konkursie wyróżniono łącznie cztery prace. Wyniki tych rozpraw, zostaną zaprezentowane w postaci artykułów i opublikowane na łamach kwartalnika naukowego „Acta Energetica”. – Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki. Większość z nich wyróżniono już nagrodami na uczelniach, na których zostały opracowane i obronione. Jury stanęło więc przed trudnym wyborem. Jednym z ważniejszych kryteriów, które wpłynęło na ostateczny werdykt, była możliwość wykorzystania wyników prac w rzeczywistości biznesowej, w możliwej do określenia przyszłości. To aspekt szczególnie ważny dla nas, jako organizatorów konkursu – powiedział Rafał Hyrzyński, dyrektor Departamentu Rozwoju i Regulacji Energa SA.

W organizowanym przez Grupę Energa konkursie uczestniczyli doktoranci polskich uczelni wyższych, którzy obronili prace w latach akademickich 2012/2013 oraz 2013/2014. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym doktoranci nadsyłali w formie papierowej i elektronicznej swoje prace, wraz z oświadczeniami promotora, dziekana wydziału oraz opinią recenzentów i wyciągiem z obrony. W drugim etapie jury, pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego oraz członków:  prof. Kazimierza Jakubiuka, prof. Tomasza Tarasiuka a także, gościa specjalnego prof. Stanisława Witczaka, zdecydowało o kolejności nagrodzonych rozpraw.