Znak Politechniki Warszawskiej

Dofinansowanie do projektów zgłoszonych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki, fot. NCN

Aż 18 projektów badawczych z Politechniki Warszawskiej zostanie sfinansowanych w ramach rozstrzygnięcia dwóch konkursów organizowanych przez NCN: OPUS 15, PRELUDIUM 15.

OPUS był konkursem skierowanym do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy. Za jego pośrednictwem można było się ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie PRELUDIUM o fundusze mogły się ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki.

Poniżej znajduje się lista wszystkich beneficjentów związanych z Politechniką Warszawską.

OPUS

 • Podejście analityczne w dynamice konforemnej
 • prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych                                     

 

 • Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym
 • prof. dr hab. inż. Maciej Grzegorz Jarosz
 • Wydział Chemiczny                                      

 

 • Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych
 • dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych                                   

 

 • Złożone stopy metaliczne Al-Cr-Fe jako nowe uniwersalne powłoki - struktura i właściwości
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Anna Lewandowska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej                                                             

 

 • Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych
 • dr hab. inż. Halina Maria Garbacz
 • Wydział Inżynierii Materiałowej                                                             

 

 • Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Roman Teodorczyk
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa                                    

 

 • Modyfikacja struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych w niskotemperaturowej plazmie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
 • Wydział Inżynierii Materiałowej                                             

 

 • Hamiltonowskie podejście do efektywnego modelowania wielkiej skali układów wieloczłonowych z tarciem oraz do obliczeń w czasie rzeczywistym układów robotycznych
 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa                                    

 

 • Otrzymywanie i badanie właściwości nanopęcherzyków gazów w cieczach
 • dr hab. inż. Paweł Sobieszuk
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej                                      

 

 PRELUDIUM

 • Budowa chiralnego motywu strukturalnego a spontaniczna krystalizacja enancjomerów - analiza jonowych ko-kryształów halogenków litu z aminokwasami biogennymi
 • mgr inż. Paulina Halina Marek
 • Wydział Chemiczny                                                      

 

 • Kropki kwantowe ZnO stabilizowane dwuskładnikowym otoczeniem ligandów
 • mgr inż. Anna Natalia Wojewódzka
 • Wydział Chemiczny                                      

 

 • Nowe supramolekularne materiały magnetyczne bazujące na samoorganizacji kompleksów metali przejściowych przez wiązania wodorowe
 • mgr inż. Michał Bolesław Terlecki
 • Wydział Chemiczny                                      

 

 • Stabiliność hydrodynamiczna oraz intensyfikacja mieszania laminarnego w kanale poprzecznie pofalowanym do przepływu
 • mgr inż. Nikesh Nikesh
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa                                    

 

 • Modelowanie segregacji helu w granicach ziaren w stopach Fe-Cr wykorzystywanych w reaktorach syntezy termojądrowej
 • mgr inż. Marcin Roland Zemła
 • Wydział Inżynierii Materiałowej                                                             

 

 • Ocena wpływu synergicznego oddziaływania białek i produktów reakcji zapalnej na szybkość degradacji materiałów tytanowych do zastosowań w implantologii kostnej
 • mgr inż. Agata Joanna Sotniczuk
 • Wydział Inżynierii Materiałowej                                                             

 

 • Mikrostruktura i właściwości modelowych stopów Mg-Sn wytwarzanych w procesie modyfikowanego walcowania z udziałem odkształceń ścinających
 • mgr inż. Kamil Majchrowicz
 • Wydział Inżynierii Materiałowej                                                             

 

 • Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczenie właściwości transportowych elektronów w magnetycznych materiałach termoelektrycznych
 • mgr inż. Paulina Kamińska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej                                                             

 

 • Polimeryzacja żyjąca jako innowacyjne rozwiązanie w druku 3D materiałów ceramicznych
 • mgr inż. Anna Maria Więcław-Midor
 • Wydział Chemiczny                                                      

 

 źródło: https://ncn.gov.pl