Znak Politechniki Warszawskiej

Przywracanie działalności PW - pytania i odpowiedzi

Politechnika Warszawska częściowo wraca do normalnego funkcjonowania. Ta sytuacja rodzi różne pytania i wątpliwości, dlatego publikujemy wyjaśniania i wskazówki dotyczące nowych zasad działania naszej Uczelni. 

I. Funkcjonowanie PW

Kto i jaki sposób przekaże informacje o pracowniach, które wznowiły działalność? Gdzie szukać takich informacji?

Informacje przekażą dziekani i znajdą się one na wydziałowych stronach internetowych, w widocznym miejscu. Możliwe jest także wykorzystanie do tego stron instytutów / zakładów / pracowni / zespołów (o ile takie istnieją) oraz wydziałowych systemów, znanych studentom i pracownikom.

Gdzie mogę znaleźć informacje, jakie są zasady i wymogi bezpieczeństwa?

Wytyczne i zalecenia znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz w dokumencie „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”, opublikowanym na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prosimy także sprawdzać regulaminy laboratoriów i sal dydaktycznych na PW. 

Do kiedy wstrzymane są wyjazdy, przyjazdy i organizacja wydarzeń na terenie PW?

Do odwołania. Trudno w tym momencie określić ostateczny termin, bo wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Decyzja w tej sprawie nie pojawi się wcześniej niż we wrześniu. Wyjazdy są wstrzymane nie tylko przez PW, ale także jej partnerów zagranicznych i to również od ich decyzji zależy dalsze postępowanie.

Kto może przedstawić wniosek o odstąpienie od tych ograniczeń? Do kogo taki wniosek ma być skierowany?

Takie odstąpienie dotyczy wyjątkowych przypadków. Uzasadniony wniosek powinien przedstawić kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan wydziału), ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej albo kanclerz. Wniosek należy skierować do Rektora. 

Czy ograniczenia dotyczące wyjazdów i przyjazdów dotyczą też studentów korzystających z programu Erasmus?

Tak, wyjazdy i przyjazdy są wstrzymane. Dotyczy to nie tylko PW, ale także naszych partnerów.

Czy można korzystać z wind?

Zalecamy ograniczenie korzystania z wind, jeśli to możliwe. Jeśli jest taka konieczność / potrzeba, należy zachowywać odległość między pasażerami i ograniczyć dotykanie powierzchni w windzie. Na windach pojawią się informacje, ile osób maksymalnie mogą w obecnej sytuacji przewozić.

Czy Biblioteka Główna i jej filie zostaną otwarte 1 czerwca?

Biblioteki Główna i jej Filie stopniowo wracają do pracy od 1 czerwca. Organizacja pracy, w tym godziny otwarcia i zasady funkcjonowania znajdują się na stronie internetowej BG.

Czy na terenie PW (podczas wykonywania pracy czy podczas zajęć) muszę zasłaniać nos i usta?

Podczas wykonywania pracy w swoim pokoju /gabinecie – nie. Podczas przemieszczania się po terenie PW, na zewnątrz – od 30 maja już nie, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu (zgodnie z decyzją rządu). Podczas odwiedzania innych pokojów znajdujących się w tym samym budynku czy – szczególnie – odwiedzania innych budynków – tak. Zalecamy ograniczenie do minimum przemieszczania się po terenie PW oraz komunikowanie się drogą telefoniczną i mailową.

Czy na terenie PW muszę nosić rękawiczki?

Nie, natomiast zalecamy korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk dostępnych na terenie Uczelni. Prosimy też o stosowanie się do wszystkich instrukcji dotyczących higieny i korzystania z uczelnianej infrastruktury.

Czy przed przyjściem do dziekanatu / innego biura muszę się umówić?

Tak, zalecamy wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny. Dzięki temu ograniczymy gromadzenie się osób i kolejki. Ostateczną decyzję podejmuje dziekan / kierownik dziekanatu / kierownik jednostki. Zasady te powinny zostać opublikowane na stronie wydziału / jednostki w widocznym miejscu. Jeśli jednostka nie ma swojej strony internetowej, to na stronie jednostki w Biuletynie Informacji Publicznej PW.

Czy koła naukowe i organizacje studenckie będą mogły przebywać i pracować w swoich pomieszczeniach?

Jest to dopuszczalne, z zachowaniem zasad i wymogów bezpieczeństwa (m.in. dotyczących liczby osób) oraz po uzyskaniu zgody dziekana / kierownika jednostki.

Czy wszyscy pracownicy wracają na PW od 1 czerwca?

Od 1 czerwca zaczyna się częściowe przywracanie działalności PW. Nie od razu wszyscy pracownicy administracyjni i naukowi wrócą do pracy stacjonarnej, natomiast w każdym biurze będą dyżurowały osoby, z którymi będzie można się skontaktować.

Czy mogą odbywać się próby zespołów artystycznych PW?

Jest to możliwe po uzyskaniu zgody Rektora i przedstawieniu harmonogramu oraz zasad odbywania prób.

II. Zajęcia

Gdzie mogę znaleźć informacje o terminach i zasadach przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych, w których mam uczestniczyć?

Zasady przedstawią dziekani Wydziałów. Zostaną one przedstawione na wydziałowych stronach internetowych, w widocznym miejscu oraz zostaną wysłane mailowo. Wydziały mogą je także zaprezentować w innych funkcjonujących na wydziałach, znanych pracownikom i studentom systemach (jak wirtualny dziekanat).

Gdzie i kiedy otrzymam informacje o uruchomieniu zdalnie zajęć, które do tej pory się nie odbywały?

Informacje przedstawią dziekani Wydziałów. Zostaną one przedstawione na wydziałowych stronach internetowych, w widocznym miejscu. Studenci i pracownicy, których dotyczy ten temat, otrzymają informacje także mailowo – to leży w gestii Wydziałów. Wydziały mogą także zaprezentować informacje w innych funkcjonujących na wydziałach, znanych pracownikom i studentom systemach (jak wirtualny dziekanat)

Czy prowadzący zajęcia, które do tej pory nie odbywały się zdalnie, ma prawo organizować je w weekendy i wymagać na nich mojej obecności, w tym mnie z niej rozliczać?

Tak, prowadzenie zajęć w nadzwyczajnych terminach, także w weekendy, jest dopuszczalne. Potrzeba uzasadnienia tego rozwiązania i informacji, a także uzgodnienia ze studentami.

Co mam zrobić ze zgodą na udział w zajęciach na terenie PW? W jaki sposób przekazać to oświadczenie?

Za pomocą poczty elektronicznej – mailowo.

III. Egzaminy, zaliczenia, obrony

Kto podejmuje decyzje, w jakiej formie (zdalnie czy stacjonarnie) odbędzie się egzamin dyplomowy studenta? Czy student ma wpływ na wybór tej formy?

Do 30 września 2020 r. jest możliwe skorzystanie ze zdalnej formy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, którego zasady organizacji wyznacza dziekan (organizację może powierzyć specjalnie utworzonemu zespołowi). Cały proces określa załącznik nr 1 zarządzenia 26/2020 Rektora PW. Jeżeli wymogi formalne będą spełnione, to student, który wybiera taką formę obrony, musi mieć możliwość skorzystania z niej. Jeżeli zostanie zaproponowana forma stacjonarna, to student ma prawo nie wyrazić na nią zgody – wówczas egzamin odbędzie się w trybie zdalnym.

Kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zgód wszystkich uczestników obrony dyplomu na terenie PW?

Przewodniczący komisji, wspomagany najprawdopodobniej przez dziekanat. Cała sprawa leży w gestii Wydziałów.

Czy jeśli zajęcia odbywały się zdalnie, egzamin / zaliczenie również musi odbyć się w takiej formie? Czy w takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie zaliczenia na terenie PW?

Co do zasady egzaminy i zaliczenia zajęć odbywających się zdalnie również przeprowadzane są zdalnie. Dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu / zaliczenia na terenie PW, ale po uzgodnieniu ze studentami i spełnieniu wymogów bezpieczeństwa przez jednostkę (Wydział, Instytut, Zakład).

Udział w egzaminie dyplomowym na terenie uczelni wymaga zgody wszystkich uczestników. W przypadku braku zgody studenta egzamin się nie odbędzie, czy musi odbyć się w trybie zdalnym?

Powinien się odbyć w trybie zdalnym.

IV. Domy studenckie

Czy odbędzie się wakacyjna akcja kwaterunkowa do akademików?

Tak, ale z zachowaniem zasad i wymogów bezpieczeństwa, w ograniczonym trybie i skierowana będzie do studentów PW oraz obecnych mieszkańców. Trwa opracowywanie szczegółów.

Czy wstrzymanie kwaterowania nowych osób dotyczy też nowego roku akademickiego (akcja kwaterunkowa została normalnie przeprowadzona)?

Nie, wnioski osób, które wzięły udział w akacji kwaterunkowej, zostaną rozpatrzone. Chcemy też umożliwić zamieszkanie w akademikach studentom, którzy wcześniej w nich nie mieszkali, w tym nowo przyjętym studentom. Oczywiście będzie to możliwe z zachowaniem zasad i wymogów bezpieczeństwa.

Co muszę zrobić, jeśli chcę wrócić do domu studenckiego?

Napisać maila na adres podania.ds@pw.edu.pl (lub podania.ds.plock@pw.edu.pl w przypadku Filii w Płocku) wraz z podpisanym oświadczeniem, które stanowi załącznik do załącznikiem do zarządzenia Rektora PW nr 33/2020 (w miarę możliwości prosimy o wysyłanie maila z adresu w domenie pw.edu.pl). W odpowiedzi student otrzyma do wypełnienia formularz. W tym formularzu będzie miejsce na treść podania do Rektora.Po wypełnieniu formularza należy czekać na zgodę Rektora lub odmowę. Po uzyskaniu zgody trzeba skontaktować się z administracją właściwego domu studenckiego.

Kiedy zostaną przedstawione zasady funkcjonowania domów studenckich? Gdzie będzie można je znaleźć?

Nad zasadami pracują kierownicy domów studenckich. Zostaną przedstawione tak szybko, jak to możliwe. Będą dostępne na stronie internetowej PW.

Kto ma zaopiniować wniosek o powrót do akademika? Jak taki wniosek ma wyglądać?

Wniosek opiniuje dziekan Wydziału / kierownik Szkoły Doktorskiej. We wniosku należy wskazać, dlaczego student chce wrócić do akademika.

Czy wniosek i oświadczenie należy przedstawić tylko elektronicznie?

Wystarczy złożenie wniosku w formie elektronicznej, forma zależy od możliwości – może to być skan lub zdjęcie wniosku z tradycyjnym podpisem.

Jak długo trzeba czekać na odpowiedź na wniosek o powrót do akademika?

Najszybciej, jak to będzie możliwe. Oczekiwanie na odpowiedź nie powinno trwać dłużej niż 2-3 dni.

Czy mój wniosek może zostać odrzucony? Co w takiej sytuacji zrobić (np. muszę wrócić na zajęcia, a nie mam gdzie mieszkać)?

Może zostać odrzucony, ale to sytuacja wyjątkowa i podlega indywidualnej ocenie.

Czy studenci, którzy nie wracają do akademików na wakacje, mają obowiązek wykwaterowania się?

Tak, studenci mają obowiązek wykwaterowania się. W sprawie zasad i terminów należy się skontaktować z administracją swojego domu studenckiego.

V. Praktyki

Czy wydział ma obowiązek zapewnić studentowi praktyki czy student powinien sam zgłosić taką potrzebę?

Student powinien zgłosić taką potrzebę, a Wydział, w miarę możliwości, będzie organizował zastępcze formy lub podejmie decyzję o przesunięciu praktyk na kolejne semestry.

Gdzie i kiedy znajdę informacje o praktykach oferowanych przez wydział?

Informacje przedstawią dziekani, znajda się one na wydziałowych stronach internetowych, w widocznym miejscu. Wydziały mogą także wykorzystać znane i wykorzystywane systemy (jak wirtualny dziekanat).

Czy będę mieć możliwość podjęcia decyzji co do formy i terminu realizacji praktyk? 

Taka możliwość istnieje, ale oczywiście w uzgodnieniu z Wydziałem.