Opublikowano: 27.01.2021 15:20

Praca zdalna a izolacja/kwarantanna

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości pracy zdalnej w okresie skierowania do odbycia izolacji lub kwarantanny informujemy:

  1. W przypadku skierowania pracownika do odbycia kwarantanny lub izolacji domowej pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony.
  2. W okresie stwierdzonej izolacji pracownik nie może świadczyć pracy, w tym zdalnej. Obligatoryjnie jest to okres, w którym pracownik pobiera zasiłek chorobowy.
  3. W okresie kwarantanny pracownik może świadczyć pracę w formie zdalnej, o ile charakter wykonywanej pracy na to pozwala, a kierownik jednostki organizacyjnej taką pracę mu powierzy.
  4. W przypadku powierzenia pracy zdalnej przez kierownika jednostki pracownicy -
    w godzinach pracy - są zobowiązani wykonywać ją w miejscu ustalonym z przełożonym, odbierać połączenia telefoniczne, e-mailowe i/lub połączenia na MS Teams.

W takiej sytuacji pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Kierownikom jednostek organizacyjnych przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 113/2020 Rektora nauczyciele akademiccy są zobowiązani do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.

W przypadku braku możliwości świadczenia pracy w trybie zdalnym nauczyciele akademiccy przebywający na kwarantannie informują o tym fakcie kierownika jednostki, który przekazuje mailowo powyższą informację do Biura Spraw Osobowych i Działu Płac.