Opublikowano: 16.09.2020 18:32

PW a koronawirus – najważniejsze informacje

Nowy rok akademicki ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa będzie różnił się od poprzednich. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania PW w tym nietypowym czasie.

Najważniejsze aktualnie obowiązujące akty prawne

Zarządzenie Rektora nr 40/2021 z 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021. 

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. 

Zarządzenie Rektora nr 104/2020 z 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r.

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania PW w czasie trwającej pandemii 

 Materiały do wydrukowania i zawieszenia:

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 

 • Od 19 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 113/2020 Rektora PW.
 • Zdalny tryb kształcenia będzie kontynuowany aż do 29 stycznia 2021 r. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 127/2020 Rektora PW.
 • W semestrze letnim - od 20 lutego do 16 czerwca 2021 r.  - będzie obowiązywał zdalny tryb kształcenia. W uzasadnionych przypadkach (na wniosek Dziekana / Kierownika innej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną, zaopiniowany przez Zespół ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa) Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły w Zarządzeniu nr 6/2021 Rektora PW.

Sprawy studenckie

 • Zimowa sesja egzaminacyjna
  Będzie przeprowadzona zdalnie. Szczegóły reguluje Zarządzenie Rektora nr 173/2020.
 • Letnia i jesienna sesja egzaminacyjna
  Będzie przeprowadzona w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach Rektor wyrazić zgodę na przeprowadzanie egzaminów w trybie stacjonarnym. Szczegóły reguluje Zarządzenie Rektora nr 40/2021.
 • Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ lub umów bilateralnych
  Kwestię wyjazdów w okresie epidemii COVID-19 reguluje Decyzja Rektora nr 191/2020.
 • Weryfikacja dokumentów nowo przyjętych studentów
  Od 14 września 2020 r. wydziały mogą prowadzić na terenie Uczelni działania związane z procesem rekrutacji, wymagające bezpośredniego kontaktu osób przyjętych na studia w Politechnice Warszawskie na r. ak. 2020/2021 z pracownikami dziekanatów. Oznacza to, że nowo przyjęci studenci, po sprawdzeniu stosownych komunikatów, powinni w wyznaczonych terminach pojawić się w dziekanatach swoich wydziałów i okazać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia.
 • Akademiki
  Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania domów studenckich Politechniki Warszawskiej określa Zarządzenie nr 12/2020 Kanclerza Politechniki Warszawskiej.
  Wysokość opłat za miejsce w domu studenckim w okresie od 1 listopada 2020 do 29 stycznia 2021 r. określa Decyzja Rektora nr 295/2020 
 • Opłaty za zajęcia
  O obniżeniu wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 można przeczytać w Decyzji Rektora nr 208/2020. O obniżeniu wysokości i zwalnianiu z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne przeczytamy w Decyzji Rektora nr 207/2020.
 • Egzaminy dyplomowe
  Sprawy organizacji egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych na odległość reguluje Zarządzenie Rektora nr 99/2020.
 • Weryfikacja efektów uczenia się
  Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w procesie kształcenia na odległość określa Zarządzenie Rektora nr 100/2020.
 • Działalność Biblioteki Głównej PW
  Biblioteka działa, choć w ograniczonym zakresie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej BG PW.
 • Działalność Biura Karier PW
  Obecnie wszystkie konsultacje z doradcami kariery odbywają się online. Szczegóły oraz zapisy dostępne na stronie Biura Karier.

Sprawy pracownicze

Szczepienia

>> Uwaga, artykuł aktualizowany. Prosimy o regularne wizyty na stronie i sprawdzanie nowych aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej PW. Prosimy również o sprawdzanie stron poszczególnych wydziałów i jednostek.

 Podejrzewasz, że masz koronawirusa? Sprawdź, co robić*.
*W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem należy powiadomić kierownika swojej jednostki zgodnie z §11 zarządzenia Rektora nr 33/2020.

Aktualne informacje o kwarantannie

Archiwalne informacje dotyczące działań podjętych przez PW w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.