Znak Politechniki Warszawskiej

PW a koronawirus – najważniejsze informacje

Nowy rok akademicki ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa będzie różnił się od poprzednich. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania PW w tym nietypowym czasie.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania Uczelni jest Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej (wraz ze zmieniającymi je zarządzeniami nr 37/2020 i 67/2020).

Poniżej przedstawiamy także informacje o rozwiązaniach dotyczących różnych sfer działalności Uczelni.

Nowy rok akademicki

Organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

Proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym. Zajęcia takie jak np. wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem władz uczelni i tabelą trybu pracy dla kierunków.

Inauguracja roku akademickiego

Terminy i sposób przeprowadzenia inauguracji roku akademickiego określa komunikat.

Sprawy studenckie

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ lub umów bilateralnych

Kwestię wyjazdów w okresie epidemii COVID-19 reguluje Decyzja Rektora nr 191/2020.

Weryfikacja dokumentów nowo przyjętych studentów

Od 14 września 2020 r. wydziały mogą prowadzić na terenie Uczelni działania związane z procesem rekrutacji, wymagające bezpośredniego kontaktu osób przyjętych na studia w Politechnice Warszawskie na r. ak. 2020/2021 z pracownikami dziekanatów. Oznacza to, że nowo przyjęci studenci, po sprawdzeniu stosownych komunikatów, powinni w wyznaczonych terminach pojawić się w dziekanatach swoich wydziałów i okazać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia.

Akademiki

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania domów studenckich Politechniki Warszawskiej określa Zarządzenie nr 11/2020 Kanclerza Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy

Pracę w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej reguluje Zarządzenie nr 6/2020 Kanclerza Politechniki Warszawskiej wraz ze zmieniającym je Zarządzeniem nr 8/2020.

Przedszkole Bobotechnika

Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola Politechniki Warszawskiej są opisane w Zarządzeniu nr 10/2020 Kanclerza Politechniki Warszawskiej.

Wypoczynek w ośrodkach PW

Ośrodki wypoczynkowe PW

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej w

  • Wildze,
  • Ubliku,
  • Sarbinowie Morskim,
  • Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Grybowie, 

w tym dla usług gastronomicznych, są wyszczególnione w Zarządzeniu nr 7/2020 Kanclerza Politechniki Warszawskiej.

Koliba studencka

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Koliby Studenckiej Politechniki Warszawskiej określa Zarządzenie nr 9/2020 Kanclerza Politechniki Warszawskiej.

>> Uwaga, artykuł aktualizowany. Prosimy o regularne wizyty na stronie i sprawdzanie nowych aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej PW.

Podejrzewasz, że masz koronawirusa? Sprawdź, co robić*.
*W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem należy powiadomić kierownika swojej jednostki zgodnie z §11 zarządzenia Rektora nr 33/2020.

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.